Vi ska bygga hållbara infrastrukturer och industrier, som är inkluderande samt investera i teknik och innovation

Det är viktigt att infrastrukturen och industrierna i samhället fungerar, och håller länge. De ska vara till för alla, och fungera bra utan att skada miljön. Infrastruktur är det som behövs för att ha transporter, produktion, kommunikation och energi i samhället. Det kan var allt från järnväg, elektricitet, vägar och internetuppkoppling.

Vi behöver satsa på nya, hållbara innovationer och teknologi som kan minska miljöförstöring och orättvisor i världen. Lösningarna kan både ge människor jobb, och skapa nya produkter som behövs för hållbar utveckling. De kan också hjälpa till att fördela resurserna på ett rättvist sätt på jorden. När samhällen och personer investerar pengar i industrier, forskning och teknik behöver de tänka på hållbar utveckling.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

fördela dela upp, portionera, så att alla får en del av en helhet

infrastruktur -en -er det som måste finnas i ett samhälle för att produktionen skall fungera, t.ex. kommunikationer för transport och internet, energiförsörjning, utbildning

inkludera anpassa, göra möjligt för att alla att delta

innovation -en -er ny lösning, uppfinning

investera ge pengar för att kunna starta ett projekt eller bygga något

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

produktion -en -er tillverkning av varor eller tjänster, ofta i stora mängder, för att sälja dem

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

teknologi -n -er kunskap om teknik och tekniska apparater

 

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 9.1 Skapa hållbara och tåliga infrastrukturer som inkluderar alla

Bygg ut infrastrukturen inom och mellan länder, så att den håller god kvalitet. Den ska vara tålig, hållbar och pålitlig. Infrastrukturen ska stödja ekonomisk utveckling och att människor mår bra. Den ska också finnas tillgänglig för alla, till ett pris de har råd med.

pålitlig som man kan lita på, stabil

tillgänglig som når många, som man har tillgång till

tålig robust, som klarar mycket utan att ta skada

 

Delmål 9.2 Främja en industrialisering som är hållbar och inkluderar alla

Jobba för att industrialiseringen blir inkluderande och hållbar. Öka sysselsättningen i industrin. Öka också industrins totala ekonomiska aktivitet (BNP) utifrån ländernas möjligheter, och dubbla industrins BNP i de minst utvecklade länderna.

främja hjälpa fram, vara bra för

industrialisering -en -ar när ett lands ekonomi går från jordbruk till industri

sysselsättning -en -ar något man gör, arbete

Delmål 9.3 Främja tillgången till ekonomiska tjänster och marknader

Ge exempelvis små industriföretag tillgång till ekonomiska tjänster, som till exempel krediter där man får betala senare, till ett bra pris. Hjälp dem också så att de kan vara en del av marknaden.

marknad -en -er där priset på varor och tjänster bestäms utifrån deras mängd (utbud) och hur många köpare som finns (efterfråga)

tillgång till att få möjligheten att använda

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja

Delmål 9.4 Förbättra all industri och infrastruktur så att den blir mer hållbar

Rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för hållbar utveckling. Den ska bli mer hållbar och använda resurser mer effektivt. Den ska använda fler rena och miljövänliga tekniker och processer inom industrin, utifrån de förutsättningar som finns i länderna.

anpassa något ändras för att passa in, eller fungera bättre

förutsättning -en -ar något som behöver finnas för att något annat ska fungera

rusta upp förbättra den materiella standarden

Delmål 9.5 Öka forskningen och förbättra tekniken i industrin

Förbättra forskningen och tekniken i industrin i alla länder. Uppmuntra innovationer, och öka antalet personer som jobbar med forskning och utveckling.

uppmuntra försöka ge någon lust att göra något, påverka någon att göra en viss aktivitet

Delmål 9.A Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer

Bygg ut infrastrukturen i utvecklingsländerna, så att den blir hållbar och tålig. Ge dem ekonomiskt, teknologiskt och tekniskt stöd till utbyggnaden.

Delmål 9.B Stödja diversifiering och utveckling av teknik i ländernas industri

Stödja utvecklingsländernas egen utveckling av teknik, forskning och innovation. Se till att det finns bra policies för till exempel diversifiering i industrin och öka produktion av varor med landets råvaror, alltså material eller mat tagna direkt från naturen. Råvaror är billigare än produkter man gör av dem. Ett land tjänar därför mer på att sälja produkter än råvaror.

diversifiering -en -ar skapa variation i industri, t.ex. producera nya typer av varor

policy -n -er grundprinciper och program, riklinjer

Delmål 9.C Tillgång till teknik för information och kommunikation för alla

Öka tillgången till teknik för information och kommunikation mycket. Se till att det finns en allmän tillgång till internet som alla har råd med, i de minst utvecklade länderna.

Ordövning

(Visited 50 times, 1 visits today)