Vad är Hållbar utveckling?

En hållbar utveckling betyder att samhället ska utvecklas på ett sätt som inte skadar naturen. Den ger oss viktiga resurser, som ska räcka till oss som lever nu, men också till de framtida generationer som kommer efter oss. Människor i alla länder ska kunna leva ett så bra och rättvist liv som möjligt, nu och i framtiden.

Man brukar dela upp hållbar utveckling i tre dimensioner: Den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Det betyder att man behöver ta hänsyn till både naturen, oss människor och hur jordens resurser används.

Innehåll

Vad betyder hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling föddes när Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED) bildades 1983 av Förenta nationerna. Deras uppdrag var att komma på lösningar till de alltmer uppmärksammade miljö- och utvecklingsproblemen i världen. Lösningen beskrevs som en hållbar utveckling, där både miljön och människors välfärd är lika viktiga. I deras rapport, som kallas för Vår gemensamma framtid, hittar man den allra första definitionen av hållbar utveckling:

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

begrepp -et pl.- ord eller uttryck, idé, tanke, term

behov -et pl.- att behöva något, nödvändighet, stark önskan

bilda skapa, starta, börja

definition -en -er den exakta betydelsen av ett ord

kommande generation -en -er nästa grupp av barn som föds, ofta med fokus på tiden mellan föräldrar och barn, ca 30 år.

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

tillfredsställa uppfylla, göra nöjd

uppmärksamma märka, observera, försöka förstå något

välfärd -en -er ett bra, tryggt liv med det man behöver, t.ex. mat, utbildning, sjukvård och bostad

äventyra riskera att förlora något

Hållbar utveckling innebär att vi behöver hushålla med våra naturresurser, så att de räcker länge. Vi behöver dem för att tillverka allt från hus till kläder och mobiltelefoner. Vi behöver också bevara naturliga ekosystem, som ger oss allt från mat till rent vatten. Samtidigt ska utvecklingsländerna få samma chans till välfärd som industriländerna. Dagens sätt att leva ska inte heller förstöra för dem som lever i framtiden. Kommande generationer måste också få möjlighet till ett bra liv.

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

hushålla ekonomisera, spara så att det räcker länge. Motsatsen till att slösa.

industriland -et -er land med hög välfärd, d.v.s. låg fattigdom, bra ekonomi, bra utbildning och sjukvård, o.s.v.

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Man brukar dela upp hållbar utveckling i tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Den ekologiska handlar om naturen, vad vi behöver från den och hur vi bevarar den för kommande generationer. Den ekonomiska handlar om hur vi delar upp och använder naturresurser och det människan han skapat. Den sociala handlar om hur människorna mår och hur samhällen de lever i ska se ut för hållbar utveckling. Hållbar utveckling finns där alla tre dimensionerna möts. Alla dimensionerna är lika viktiga. 

bevara skydda något för att ha kvar det

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Övningar

1. WCED:s uppdrag när de skapades var att:

a) Uppfinna teknik som kan lösa miljöproblem
b) Utbilda människor om miljö-och utvecklingsproblem
c) Komma på lösningar på miljö– och utvecklingsproblem

2. Vad innebär orden hållbar och utveckling i begreppet ”Hållbar utveckling”?

3. Varför behöver vi hushålla med våra naturresurser?

Fyll i saknade ord med hjälp av följande ord. Ändra ordets form om det behövs:

begrepp – behov – bevara – bilda – definition – ekosystem –industriland – lösning – naturresurs – skada -tillfredsställa –utvecklingsland – välfärd 

 

Den ekologiska dimensionen

Den ekologiska dimensionen handlar om att inte skada naturen, som försörjer oss människor med viktiga nyttigheter. Det är mat, energi och material som vi kan bygga hus och tillverka saker av. Den ekologiska dimensionen är gränsen som vi ska hålla oss inom för att inte riskera naturens funktioner. Om människan går över den gränsen kan hon äventyra dagens och framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

försörja ge vad som behövs för att leva t.ex. mat eller pengar

nyttighet -en -er något som gör nytta eller behövs

Vad är biologisk mångfald och varför är den så viktig?

I naturen finns det förnybara resurser. Det är sådant som fylls på och växer, som jordbruksmark och skog, fisk och rent vatten. För att inte skada naturen behöver vi till exempel bevara den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter, alltså typer av djur och växter. Det handlar alltså inte om antalet av ett visst djur, utan att det finns många olika typer av djur. Den biologiska mångfalden är ett resultat av utvecklingen av allt levande under miljontals år. Varje art har utvecklats för att bli bäst i sin livsmiljö. De är till exempel experter på att söka efter en viss mat, eller leva på en viss plats.

art -en -er en biologisk sort av djur eller växt

biologisk/a mångfald -en -er artrikedom, att det finns många olika arter av allt som lever

förnybar som kan skapas igen och användas om och om igen, som till exempel solenergi

jordbruksmark  -en -er mark som används för att odla växter eller djur, till exempel för att få mat 

resurs -en -er något man kan använda eller sälja

Alla arter som delar samma livsmiljö skapar ett ekosystem. Ett ekosystem kan vara en pöl, eller ett hav. Om vi förstör en arts livsmiljö eller tillgång till mat, riskerar arten att dö ut. Det kan också påverka andra arter i det ekosystemet. För det finns nämligen en gräns för hur mycket varje art kan anpassa sig till nya livsmiljöer. 

När den biologiska mångfalden minskar, skadar det jordens ekosystem. Det leder till att vi människor får färre nyttigheter från naturen. I regnskogar finns det till exempel drygt 35 000 arter som vi använder idag i våra läkemedel, och vi upptäcker fortfarande nya arter som skulle kunna bota dagens eller framtidens sjukdomar. Trots det skövlar vi regnskogarna i väldigt snabb takt. 

anpassa något ändras för att passa in, eller fungera bättre

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

jorden – pl.0 planeten människan lever på

skövla förstöra något helt och hållet

tillgång till att få möjligheten att använda

Naturens viktiga tjänster

Vi behöver naturen för dess ekosystemtjänster. Dessa tjänster är en del av de nyttigheter vi människor får från naturen helt gratis. Till exempel att växter renar luften, och att bakterier renar vattnet.

Bin som pollinerar växter är ett annat exempel på en ekosystemtjänst. Pollineringen innebär att bina tar med sig pollen från en blomma till en annan, så att växten kan föröka sig. 

ekosystemtjänst -en -er produkt eller nytta som djur och växter gör och som människan använder

pollinera transportera pollen som sedan befruktar blommande växter

Vi får till exempel äpplen av naturen, utan att behöva göra så mycket. Finns det inga bin, måste vi pollinera varje blomma på äppelträdet för hand. Det skulle ta lång tid, och kosta mycket.

Naturen har också en viss förmåga att ta hand om olika typer av störningar eller miljöpåverkan som vi människor har bidragit till. Algerna och tången i haven tar till exempel upp stora mängder koldioxid, som bland annat bilar och fabriker släpper ut i luften. Klimatförändringarna hade varit mycket allvarligare annars.

förmåga -n -or kunna göra något tack vare talang, energi, ork eller andra egenskaper

klimatförändring -en -ar när vädret ändras väldigt mycket, ibland på grund av människans miljöpåverkan

miljöpåverkan – pl. -ningar effekter på miljön, ofta p.g.a sådant som människor gör

störning -en -ar något som stör, som gör att det inte blir som det är tänkt

Naturen är viktig på andra sätt

Naturen har andra värden för oss människor. För vissa grupper har den ett andligt värde. En del tror att växter och djur har en själ, eller att naturen är helig. Naturen kan också ha ett kulturellt värde. Det finns bland annat rester från äldre civilisationer, som runstenar eller de stora statyerna på Påskön. 

andlig som berör själen, ibland religiös, helig

värde -t -n nytta, pris, hur viktigt något är värt

Friluftsliv, som vandring, paddling eller skidåkning är viktigt för många. Dessutom visar forskning att människor blir både friskare och lyckligare av att vistas i naturen. Stress minskar, och vi blir snabbare friska från sjukdomar.

Övningar

 1. Vad är förnybara resurser? Skriv en förklaring och ge minst ett exempel.
 2. Biologisk mångfald innebär att:
      a) Det finns så många exemplar av en viss art som möjligt.
      b) Det inte behövs så många olika arter.
      c) Det finns så många olika arter som möjligt.
 3. Ge minst ett exempel på ekosystemtjänster.

Fyll i saknade ord med hjälp av följande ord. Ändra ordets form om det behövs:

anpassa – art – biologisk mångfald  – ekosystemtjänst – förnybar – försörja – jordbruksmark – koldioxid  – miljöpåverkan  – nyttighet – pollinera – värde 

Den ekonomiska dimensionen

Den ekonomiska dimensionen handlar om rättvisa, välfärd och att alla människor på jorden ska kunna försörja sig, utan att skada naturen. Vi behöver hushålla med och fördela rättvist ändliga naturresurser och sådant vi människor har skapat och byggt upp. Vi ska också göra en rimlig avvägning mellan dagens och framtida generationers behov.

Ändliga naturresurser

De ändliga naturresurserna tar mycket lång tid för jorden att skapa och räknas därför inte som förnybara, eftersom de riskerar att ta slut. Det är till exempel fossila bränslen, som olja, och metaller och grundämnen. Ett exempel på ett grundämne är fosfor, som används i konstgödsel men som bara finns på några få platser på jorden.

avvägning -en -ar tänka igenom något noga för att hitta balans mellan olika intressen

bränsle -t -n ämne som kan ge energi, t.ex. när det bränns upp

fossil som kommer från rester av växter och djur från väldigt länge sedan

grundämne -t -n ämne som har en enda typ av atom, t.ex. syre O2

konstgödsel -n pl.- industriellt producerat gödsel som får växter att växa snabbare

rimlig passande, realistisk, så det borde vara, något de flesta kan acceptera

rättvisa -n -or när personer eller länder behandlas lika

ändlig något som kan ta slut, inte växer upp igen

En gruva är ett exempel på något som människan har skapat, och det som bryts i gruvan är ett exempel på en ändlig naturresurs.

Naturresurserna är också ojämnt fördelade på jorden. Den stora frågan är hur de ska fördelas mellan människor. Idag exporteras mycket av det som produceras i utvecklingsländerna till rikare länder, utan att de fattigaste får ta del av resurserna.  Det ska också fördelas mellan oss som lever nu och framtida generationer.

ojämn oregelbunden, varierande, inte lika mycket

Hushållning med våra resurser

Ekonomi handlar i grunden om hushållning. Vi behöver hushålla med ändliga naturresurser eftersom det finns en begränsad mängd av dem. I takt med att tekniken har utvecklats har vi kunna minska förbrukningen av till exempel bensin i bilarna. På det sättet kan ändliga resurser räcka längre.

Ett annat sätt är att byta ut resurser när det finns andra alternativ. Att satsa på förnybar energi som vindkraft och solenergi i stället för fossil energi i fabriker är ett exempel på det. Då kan ändliga naturresurser sparas för när det inte finns något alternativ.

Även förnybara naturresurser behöver vi hushålla med. Vissa naturresurser, till exempel skog, behöver tid för att skapas på nytt efter att vi har använt dem. Där handlar det om att anpassa vår användning av dem till den takt de hinner skapas. I värsta fall kan vi förstöra möjligheten att få mer av dessa resurser, som till exempel fisk vid överfiske.

i takt med under samma tid som något annat händer

satsa investera pengar eller hårt arbete för att främja, utveckla något

överfiske -t pl.- när man tar för många fiskar och det skadar fiskpopulationen

Vi måste tänka framåt när vi skapar nya saker

Vi människor har byggt upp, skapat och uppfunnit många saker. Det kan till exempel vara byggnader och fabriker, som vi behöver ta hand om så att de håller länge.

Vi kan inte veta vad kommande generationer behöver. Det vi bygger upp idag kan vara både positivt och negativt för dem.

Dagens motorvägar kan exempelvis stå i vägen för nya transportlösningar i framtiden. Vi ska därför vara försiktiga vid beslut som påverkar samhället och tänka på konsekvenserna av våra val för framtida generationer.

Vi lämnar över samhällsstrukturer till framtiden

Vi människor har organiserat och byggt upp det samhälle vi lever i under lång tid. Samhällen kan skilja sig mellan olika kulturer och länder, och mellan tidsperioder. Det tar lång tid att ändra på samhällets rättssystem, politik, religion, värderingar och andra sociala regler och normer. Därför lämnas de ofta över till nästa generation.

Rättssystemet är ett exempel på en samhällsstruktur som skiljer sig mycket mellan länder. Sverige har till exempel lagar om att verksamheter ska hushålla med naturresurser och hantera sitt avfall för att minska sin miljöpåverkan.

norm -en -er en social regel eller förväntning på hur människor ska vara, bete sig eller se

samhällsstruktur -en -er hur ett land och dess befolkning är organiserade, maktstruktur

värdering -en -ar åsikt, synsätt, moraliska principer

Forskning och kunskap är också någonting som vi människor har skapat. Ett exempel är grundforskning som skulle kunna bli till stor nytta längre fram. Grundforskning undersöker till exempel hur naturen fungerar, utan ett tydligt mål. Den ger oss en kunskapsbas att använda i framtida situationer.

grundforskning -en -ar ren vetenskap utan specifikt mål förutom att samla kunskap

Övningar

 1. Vad är ändliga resurser? Förklara och ge minst ett exempel.
 2. Grundforskning innebär:
      a) Forskning om berggrunden.
      b) Forskning utan tydligt mål.
      c) Forskning med ett tydligt mål.
 3. Ge minst ett exempel på samhällsstrukturer.

Fyll i saknade ord med hjälp av följande ord. Ändra ordets form om det behövs:

avvägning – bränsle – forskning – fossil  – fördela – konstgödsel – lämna över – norm – ojämnt – rimlig – rättvisa – samhällsstruktur – vara – värdering – ändlig

Den sociala dimensionen

Den sociala dimensionen handlar om människans behov för att trivas och utvecklas, som hälsa och utbildning. Den handlar också om vilka samhällsstrukturer som behövs för att människor ska kunna leva ett bra och rättvist liv tillsammans och som främjar en hållbar utveckling. 

främja hjälpa fram, vara bra för

Varför är samhällsstrukturer viktiga?

Grupper av människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt bildar ett samhälle. Samhällsstrukturer är det sätt som samhället är organiserat, bland annat traditioner, politiskt system och rättssystem. I Sverige har vi till exempel som tradition att vistas mycket i naturen. Det speglas i våra miljölagar, som jämfört med många andra länder har ett starkare skydd för naturen. 

Många anser att de mänskliga rättigheterna är centrala för social hållbarhet. Andra menar att ett system för en rättvis fördelning av naturresurserna är viktigare. Men innan vi ens kan fundera på sådana saker, behöver vi förstå vilka strukturer som gör det möjligt att följa de mänskliga rättigheterna eller fördela resurserna rättvist. De samhällsstrukturer vi har påverkar hur vi lever våra liv nu och i framtiden. Om vi måste sluta köra bensinbilar måste det vara lätt och möjligt för människor att välja något annat. Det kan staten göra genom till exempel lagar, skatteavdrag och information. Men då måste vi kunna lita på att staten gör rätt val för hållbar utveckling.

mänsklig/a rättighet -en -er principer som många länder har kommit överens om och som bygger på att alla människor är lika värda och har samma rättigheter

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

stat -en -er land, nation

Vad behövs för hållbar utveckling?

De åtgärder som krävs för att uppfylla alla dimensionerna av hållbar utveckling kräver att alla människor ändrar på sin livsstil. Varken de rika eller fattiga människorna på jorden kan fortsätta att leva som vi gör. Om vi litar på att staten vill oss väl och har en strategi för hållbar utveckling, så vill fler göra det som krävs för att till exempel minska klimatförändringar.

Covid-19-pandemin under 2019–2022 har visat hur olika stater har hanterat problemen. Vissa stater har gjort begränsningar av de mänskliga rättigheterna, genom att till exempel införa utegångsförbud. I andra stater har man i stället spridit kunskap och rekommendationer till medborgarna och låtit dem göra egna val. Då har staten litat på att människor gör kloka val, och människorna har litat på statens rekommendationer.

begränsning -en -ar något som kan hindra eller stoppa något

införa introducera, börja använda

livsstil -en -ar sätt att leva sitt liv, t.ex. hur man bor, klär sig, gör på fritiden, o.s.v.

åtgärd -en -er handling, lösning för att något ska bli bättre

Vad krävs för att vi ska lita på staten?

För att människor ska lita på staten och dess myndigheter krävs att de är effektiva, så att deras arbete ger resultat inom en rimlig tid. De ska också vara opartiska, alltså behandla alla lika. Demokrati och delaktighet är viktigt för en social hållbarhet. Om vi medborgare känner att vi kan påverka vårt samhälle, finns det större chans att många engagerar sig och bidrar till samhällets utveckling. Korruption, som mutor, förstör tilliten till makthavarna eftersom den ger vissa människor mer makt än andra.  

delaktighet -en pl.- att vara engagerad i och påverka samhället

korruption -en -er system av mutor, där makt och beslut kan köpas

muta -en -or ge pengar eller saker till en person med makt för hen ska ta beslut till ens fördel

myndighet -en -er en del av staten, som bestämmer över ett särskilt område i samhället, t.ex migrationsverket eller polisen

opartisk att vara objektiv, neutral, att inte ta någons sida

tillit -en pl.0 förtroende, att lita på

Värderingar och normer

För att komma överens behövs också gemensamma värderingar och normer. I ett samhälle som har som värdering att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om barnen i stället för att tjäna pengar, blir det en norm att kvinnor inte jobbar. I ett sådant samhälle saknas jämställdhet eftersom kvinnor får svårare att vara delaktiga i samhället på samma sätt som männen.

jämställd när det är rättvist, lika rättigheter för kvinnor och män

komma överens besluta, bestämma tillsammans, bli sams om en lösning

Gemensamma värderingar och normer är speciellt viktiga för samarbete mellan stater. Det kan bli svårt för en ojämnställd stat att komma överens med en stat som har kvinnliga beslutsfattare, till exempel.

beslutsfattare -n pl.- person som har makt att besluta/bestämma

Det har krävts många och långa diskussioner mellan världens beslutsfattare för att komma överens om till exempel FN:s globala mål för hållbar utveckling. Till slut har staterna kommit överens om gemensamma åtgärder och mål för hållbar utveckling. Men vägen dit får varje stat välja.

Övningar

 1. Den sociala dimensionen handlar om:

  a) Att alla människor ska kunna vara sociala.

  b) Människors behov av att trivas och utvecklas, och samhällsstrukturer för hållbar utveckling.

  c) Att det finns sociala medier som alla kan använda.

 2. Vad krävs för att vi ska kunna lita på staten? Ge minst två exempel.
 3. Vad är viktigt för att komma överens?

Fyll i saknade ord med hjälp av följande ord. Ändra ordets form om det behövs:

delaktighet – införa – jämställdhet – klimatförändring – komma överens – korruption – livsstil – mänsklig rättighet – muta – myndighet – opartisk – stat – åtgärd 

 

Sammanfattning

Den här presentation sammanfattar hållbar utveckling och de tre dimensionerna.

Filmer & presentationer

Ekocentrums film om biologisk mångfald

I den här filmen förklarar vi begreppet biologisk mångfald och varför det är viktigt att bevara den för människans skull.

Centrala begrepp inom hållbar utveckling

I den här presentation tar vi upp och förklarar begrepp som används väldigt ofta inom hållbar utveckling. 

Skillnaden mellan miljö, klimat och hållbar utveckling

I den här presentation förklarar vi begreppen miljö, klimat och hållbar utveckling, skillnaden mellan dem och vilken relation det finns mellan dem. 

Spel & aktiviteter

Bra för mig, bra för naturen

Ett spel där olika aktiviteter (kort) ska placeras på spelplanen utifrån om de är bra eller dåliga för människan eller naturen. Kort, spelregler och spelplan är i pdf-format.

Tips på material

Klimatkalkylatorn

Beräkna din miljöpåverkan utifrån ditt boende, resande, matvanor och shopping och läs mer om hur du kan minska den.

Källor & tips på mer läsning

Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar

Utgiven: 2018, reviderad 2022

Denna bok är skriven för dig som är nyfiken på begreppet hållbar utveckling och vill förstå det bättre. Den visar på mångfalden i diskussionen om hållbar utveckling och väcker frågor kring vad en hållbar utveckling kräver av oss – som individer, i våra yrken och som samhälle.

(Visited 12 441 times, 1 visits today)