Vi ska skydda, bevara och återställa ekosystem och biologisk mångfald på land och använda dem på ett hållbart sätt

Biologisk mångfald och fungerande ekosystem, eller livsmiljöer för djur och växter, är grunden för allt liv på jorden. Alla vi som lever på jorden är en del av jordens ekosystem, och är lika viktiga för att allt levande ska finnas kvar. Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter av växter och djur och att alla behövs för att ha hållbara ekosystem. Djur och växter ger oss tjänster, så kallade ekosystemtjänster, som vi är beroende av. De renar till exempel vattnet och luften.

Många arter har dött ut på grund av att människan påverkar naturen så mycket. De senaste 44 åren har till exempel de vilda ryggradsdjuren minskat med 60%. Ryggradsdjuren är alla typer av djur som har ett skelett med en ryggrad och ett kranium. Några orsaker till det är att mark och skog har förstörts så snabbt. Öknar där nästan ingenting kan växa eller leva har också blivit större. Om vi ska kunna fortsätta få mat, vatten, energi och material från naturen måste vi vara rädda om den, och arbeta för att skydda den biologiska mångfalden.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

art -en -er en biologisk sort av djur eller växt

bevara skydda något för att ha kvar det

biologisk/a mångfald -en -er artrikedom, att det finns många olika arter av allt som lever

dö ut när en hel art djur eller växter försvinner, t.ex dinosaurierna

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

ekosystemtjänst -en -er produkt eller nytta som djur och växter gör och som människan använder

förstöra ta sönder, skada, göra så att något inte fungerar längre.

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja

återställa ställa tillbaka till hur det var från början

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 15.1 Bevara, återställ och använd ekosystemen på land och i sötvatten på ett hållbart sätt

Ekosystemen och ekosystemtjänsterna på land och i sötvatten ska återställas så att de blir som de var innan människan förstörde dem. De ska sedan användas på ett hållbart sätt. Det gäller särskilt i skogar, våtmarker, berg och i torra områden.

sötvatten -et pl.- vatten som finns på land, till exempel sjöar

våtmark -en -er typ av natur med mycket vatten i marken, utan att det är en sjö

Delmål 15.2 Främja ett hållbart skogsbruk, stoppa minskningen av skog och återställ de skogar som förstörts

Se till att alla typer av skogar används på ett hållbart sätt och att områden med skog ökar i hela världen. Stoppa avskogningen, alltså när en skog tas ner eller bränns ner för att göra öppen mark för till exempel jordbruk. Återställ också skogar där biologisk mångfald har minskat.

främja hjälpa fram, vara bra för

skogsbruk -et pl.- odla träd, till exempel för att få trä

Delmål 15.3 Stoppa ökenspridningen och återställ mark som förstörts

Se till att stoppa ökenspridningen, alltså när torra områden blir ännu torrare och större för att vattendrag försvinner. Öken är ett område som saknar eller har väldigt lite vatten, djur och växter. Återställ mark och jord som förstörts, till exempel av ökenspridningen, torka eller översvämningar. Se till att inte förstöra mer mark än vad som kan återställas i världen.

översvämning -en -ar när vattnet, i t.ex. en sjö eller vattendrag, ökar så att det rinner över, ofta efter mycket regn

Delmål 15.4 Bevara bergens ekosystem

Se till att bevara bergens ekosystem och deras biologiska mångfald. På så sätt kan vi få sådant som vi behöver från bergen för en hållbar utveckling.

Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Se till att snabbt sluta förstöra växter och djurs naturliga livsmiljöer. Se till att den biologiska mångfalden inte fortsätter att minska. Skydda hotade arter och se till att inte fler arter dör ut.

hotad/e art -en -er djur- eller växtart som riskerar att dö ut, försvinna

Delmål 15.6 Se till att genetiska resurser kan användas av alla och att vinsten från resurserna delas ut rättvist

Stödja en rättvis fördelning av genetiska resurser från växter och djur. Med genetiska resurser menas till exempel levande djur och växter eller fröer. Vi behöver skydda och bevara de genetiska resurserna som är viktiga för vår matproduktion eller överlevnad. De ska kunna användas av de som behöver dem, på rätt sätt.

fördelning -en -ar när man delar upp, portionerar, så att alla får en del av en helhet

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar eller mark

Delmål 15.7 Stoppa tjuvjakt och olaglig handel med skyddade arter

Se till att stoppa tjuvjakt på skyddade arter av djur och växter. Stoppa också handel med dem genom att stoppa både försäljningen och köpet av olagliga produkter från vilda djur och växter.

handel -n pl.0 köp och försäljning av varor och tjänster

olaglig som inte följer lagar och regler

tjuvjakt -en -er olaglig jakt, när djur dödas på ett olagligt sätt

Delmål 15.8 Stoppa invasiva arter i ekosystem på land och i vatten

Se till att det inte kommer så kallade invasiva arter till platser där de förstör ekosystemen. Invasiva arter har ingen naturlig plats i de nya ekosystemen och växer därför okontrollerat. Minska den påverkan invasiva arter gör på ekosystemen, och kontrollera eller utrota de arter som gör mest skada.

invasiv/a art -en -er djur- eller växtart som kommer till ett nytt ekosystem där den inte har någon naturlig plats, och ställer till problem för de andra arterna

skada förstöra, göra illa så att det inte fungerar längre som det ska

utrota göra slut på en hel grupp djur och växter så att de inte kan finnas längre på den platsen

Delmål 15.9 Ekosystem och biologisk mångfald ska ingå i länders och kommuners politik

Värdet av ekosystemen och den biologiska mångfalden ska ingå när man planerar och utvecklar samhället och ekonomin. Det ska också finnas med när länder och kommuner planerar och tar fram olika strategier.

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

värde -t -n nytta, pris, hur viktigt något är värt

Delmål 15.A Öka ekonomiska resurser för att bevara och använda ekosystem och biologisk mångfald på ett hållbart sätt

Samla och öka de ekonomiska resurserna som finns, för att bevara och använda ekosystem och biologisk mångfald på ett hållbart sätt.

Delmål 15.B Skapa anledningar till att bruka skogen på ett hållbart sätt

Samla så att det finns pengar till att bruka skogen på ett hållbart sätt. Ge utvecklingsländerna extra hjälp så att de har anledning att utveckla hållbara sätt att bruka skogen, och för att bevara skog och plantera ny.

anledning -en -ar grund till att göra något, orsak till en viss konsekvens

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 15.C Kämpa mot tjuvjakt och olaglig handel

Öka stödet i alla länder för att kämpa mot tjuvjakt på skyddade djurarter, och handel med dem. Ett sätt är att öka möjligheterna till att kunna försörja sig på något annat, hållbart sätt.

Ordövning

(Visited 92 times, 1 visits today)