Vi ska ha en hållbar ekonomisk tillväxt för alla, och alla människor ska kunna få ett jobb som kan försörja dem utan att det skadar dem eller naturen

Mer än hälften av alla som arbetar i världen idag har ett arbete som inte är tryggt. Det kan handla om löner, att inte ha försäkring om något händer, eller att inte ha möjlighet att utbilda sig. Om 20 år kommer 800 000 miljoner fler människor än idag att behöva arbeta. 

Vi behöver därför skapa fler arbetsmöjligheter, och arbeten måste vara hållbara för både människor och miljön. Ekonomin måste växa utan att skada naturen eller människor. För att alla ska få det bättre på sitt arbete behöver vi se till att arbetarnas rättigheter skyddas. Det finns barn som tvingas arbeta, och vi har fortfarande problem med slaveri och människohandel. Slaveri är när människor tvingas arbeta utan att få lön. Människohandel är när människor tvingas bort från sitt hem eller land för att arbeta. De får ibland lön men är inte trygga eller fria. Vi måste stoppa barnarbete, människohandel och slaveri helt.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

försäkring -en -ar skydd, avtal som ger ekonomiskt stöd om något händer, som t.ex. skada eller olycka

försörja ge vad som behövs för att leva t.ex. mat eller pengar

människohandel -n pl.0 när människor tvingas bort från sitt hem eller land för att arbeta. De får ibland lön men är inte trygga eller fria

rättighet -en -er något man har rätt till att få eller göra, t.ex. något som står i lagen

skada förstöra, göra illa så att det inte fungerar längre som det ska

tillväxt -en -er ökning av av något, t.ex. ett lands ekonomi

trygg i säkerhet, fri från oro eller hot

tvinga se till att någon måste göra något den inte vill

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 8.1 Ekonomin ska växa på ett hållbart sätt

Se till att ekonomin i alla länder växer på ett sätt som passar länderna. Den totala ekonomiska aktiviteten under ett år i ett visst land, vilket också kallas för BNP (bruttonationalprodukten), ska öka med minst 7 procent i utvecklingsländerna.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 8.2 Stöd ekonomisk produktivitet genom variation och nya eller bättre tekniska lösningar

Få högre ekonomisk produktivitet genom att satsa på variation, alltså flera olika typer av aktiviteter som ökar ett lands inkomst. Satsa på bättre versioner av teknik och innovationer. Satsa på områden för att öka varornas värde, och där det finns många arbetsmöjligheter.

inkomst -en -er pengar man får t.ex. i lön genom arbete

innovation -en -er ny lösning, uppfinning

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

produktivitet -en -er hur effektiv något är, t.ex. produktion

satsa investera pengar eller hårt arbete för att främja, utveckla något

Delmål 8.3 Stödja politik för nya arbetstillfällen och öka antalet företag

Stödja politik för att fler kan starta företag, att företagen ska producera mer och att de som arbetar har bra arbetsvillkor. Stödja kreativitet och nya lösningar för att små och medelstora företag ska växa.

arbetstillfälle -t -n möjlighet att anställa någon

arbetsvillkor -et pl.- villkor, regler, kring ens anställning, t.ex. lön, arbetsmiljö, avtal

Delmål 8.4 Se till att använda resurserna inom konsumtion och produktion på ett bättre sätt

Resurserna i konsumtionen och produktionen ska användas mer effektivt i hela världen. Ekonomin ska växa, utan att samtidigt skada miljön.

konsumtion -en pl.0 användning av varor och tjänster

produktion -en -er tillverkning av varor eller tjänster, ofta i stora mängder, för att sälja dem

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar och människor eller mark

Delmål 8.5 Sysselsättning, bra arbetsvillkor och lika lön för alla som arbetar

Alla kvinnor och män, även ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska ha full sysselsättning, alltså kunna arbeta heltid. Alla som arbetar ska ha bra arbetsvillkor och samma lön för samma arbete.

funktionsnedsättning -en -ar när en människas fysiska, psykiska eller intellektuella funktion inte fungerar

sysselsättning -en -ar något man gör, arbete

Delmål 8.6 Stödja att unga ska ha jobb, utbildning och praktik

Minska antalet ungdomar som inte arbetar eller studerar.

Delmål 8.7 Stoppa arbete under tvång, människohandel och barnarbete

Hitta sätt att stoppa arbete under tvång, modernt slaveri och människohandel. Se till att förbjuda att barn arbetar eller används som soldater, så att det kan stoppas helt.

tvång -et pl.0 när våld eller makt används för att få någon att göra något

Delmål 8.8 Skydda rättigheter för de som jobbar och stödja en trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda rättigheterna för de som jobbar. Stödja en trygg och säker arbetsmiljö för alla. Även för invandrare som kommit till ett land för att jobba, särskilt om de är kvinnor, och människor som har otrygga jobb.

arbetsmiljö -n -er både hur man har det på arbetsplatsen och relationen med de andra som jobbar där

säker att lita på, som inte har med sig några risker

Delmål 8.9 Stödja turism som är hållbar och bra för landet

Ta fram och genomför en politik för hållbar turism. Den ska skapa nya arbetstillfällen, och stödja lokal kultur och lokala produkter.

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

Delmål 8.10 Alla ska ha tillgång till banktjänster, försäkringar och andra ekonomiska tjänster

De ekonomiska instituten, till exempel banker och försäkringsbolag, som finns i ett land ska bli starkare. De ska få stöd så att de kan ge tillgång till sina tjänster till alla.

försäkringsbolag -et pl.- företag som säljer försäkringar

Delmål 8.A Öka handelsstödet Aid for Trade för utvecklingsländer

Öka stödet för handel (Aid för Trade) till utvecklingsländerna, särskilt de som är minst utvecklade. Använd det starka ramverket för bistånd till handel.

bistånd -et pl.- hjälp och stöd, ofta i form av pengar

handel -n pl.0 köp och försäljning av varor och tjänster

ramverk -et pl. – en samling regler, principer, dokument som styr, som sätter ramarna, gränserna för vad som ska göras

Delmål 8.B Ta fram en strategi för att ungdomar i hela världen ska få sysselsättning

Ta fram och genomför en strategi, en plan, som ska ge sysselsättning till ungdomar i hela världen. Genomför internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Ordövning

(Visited 46 times, 1 visits today)