Alla människor har rätt till en god utbildning som inkluderar alla män och kvinnor i alla åldrar

Utbildning är en mänsklig rättighet. Ändå är det ungefär 1 av 10 människor i världen som inte kan läsa och skriva. Två tredjedelar av dem är flickor och kvinnor, bland annat eftersom de ofta måste hjälpa till i hemmet i stället för att gå i skolan.

Utbildning är viktigt för att människor ska kunna försörja sig och ha en bättre ekonomi. I ett samhälle som har bra utbildning för alla, i alla åldrar, kan fler vara med och hjälpa till att utveckla samhället och hållbar utveckling. En god utbildning är även bra för hälsa och jämställdhet.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

försörja ge vad som behövs för att leva t.ex. mat eller pengar

inkludera anpassa, göra möjligt för att alla att delta

jämställd när det är rättvist, lika rättigheter för kvinnor och män

mänsklig/a rättighet -en -er principer som många länder har kommit överens om och som bygger på att alla människor är lika värda och har samma rättigheter

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 4.1 Gratis, rättvis och bra grundskola och gymnasieskola för alla

Alla flickor och pojkar ska få utbildning på grundskola och gymnasium, utan att behöva betala för det. Utbildningen ska ha bra kvalitet och ge alla de kunskaper de behöver.

Delmål 4.2 Samma tillgång till bra förskola

Alla flickor och pojkar ska ha möjlighet att gå på en bra förskola. Förskolan ska ge barnen omvårdnad, alltså ta hand om och vårda dem, samt förberedda dem för att börja i grundskolan.

tillgång till att få möjligheten att använda

Delmål 4.3 Samma tillgång till bra yrkesutbildning och högskoleutbildning

Alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utbilda sig efter gymnasiet. Det ska finnas yrkesutbildning och högskoleutbildning med bra kvalitet, som alla har råd med.

högskoleutbildning -en -ar utbildning efter gymnasiet, på ett universitet eller högskola, ofta teoretiskt utbildning

yrkesutbildning -en -ar en utbildning som lär ut ett yrke, med mycket praktisk kunskap

Delmål 4.4 Öka antalet personer som har kunskap för att få ekonomisk trygghet

Antalet ungdomar och vuxna som har de kunskaper som de behöver för att få ekonomisk trygghet ska öka. Det handlar bland annat om teknisk kunskap, såsom datorprogram, och yrkeskunskap som behövs för att få ett bra arbete eller driva företag.

trygg i säkerhet, fri från oro eller hot

yrkeskunskap -et -er praktiskt kunskap av ett yrke

Delmål 4.5 Stoppa diskriminering i utbildning

Skillnaden mellan män och kvinnor inom utbildning ska försvinna. Alla människor, särskilt de som är utsatta på grund av exempelvis funktionsnedsättning eller fattigdom, ska ha samma tillgång till utbildning.

diskriminering -en -ar behandla någon orättvist eller sämre på grund av t.ex hudfärg, kön eller funktionsnedsättning

funktionsnedsättning -en -ar när en människas fysiska, psykiska eller intellektuella funktion inte fungerar

utsatt som är i en osäker eller problematisk situation, som inte är skyddad

 

Delmål 4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna

Alla ungdomar och de flesta vuxna, både män och kvinnor, ska lära sig att läsa, skriva och räkna.

Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och att vara en global medborgare

Se till att alla som studerar ska få de kunskaper som behövs för en hållbar utveckling. Bland annat genom utbildning om globalt medborgarskap, hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, fred och icke-våld.

global/a medborgare -n pl.- medlem av världen som ett samhälle, i stället för ett land

icke-våld -et pl.0 när man kämpar, strider, för något utan att använda våld

livsstil -en -ar sätt att leva sitt liv, t.ex. hur man bor, klär sig, gör på fritiden, o.s.v.

Delmål 4.A Skapa utbildningsmiljöer som är trygga och inkluderar alla

Bygga utbildningsmiljöer, som skolor, som är anpassade till barn och personer med funktionsnedsättning. Utbildningsmiljöer ska också bli bättre, så att alla kan få en trygg och fredlig lärandemiljö, som är jämställd och där alla kan lära sig allt de behöver.

fredlig som finns utan att behöva använda våld

Delmål 4.B Öka antalet stipendier så att fler personer i utvecklingsländer kan få högre utbildning

Antalet stipendier, alltså ekonomiskt stöd för utbildning, som personer från utvecklingsländer kan söka ska bli många fler. Stipendierna ska hjälpa dem att gå högre utbildning, bland annat yrkesutbildning, ingenjörsutbildning och högskoleutbildning inom naturvetenskapliga program, i både utvecklings- och industriländer.

industriland -et -länder land med hög välfärd, d.v.s. låg fattigdom, bra ekonomi, bra utbildning och sjukvård, o.s.v.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 4.C Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

Antalet utbildade lärare behöver öka mycket. Därför behövs bland annat ett internationellt samarbete kring utbildning av lärare i utvecklingsländerna, särskilt de länder som är minst utvecklade.

Ordövning

(Visited 60 times, 1 visits today)