Vi ska göra allt vi kan för att stoppa klimatförändringarna och förbereda oss för att klara dess konsekvenser

Människan påverkar klimatet på jorden. Klimatförändringarna är ett hot mot allt som lever, och en av de farligaste förändringarna är att jordens medeltemperatur ökar. Det skadar vår hälsa och jordens ekosystem, växter och djur vilket minskar vår säkerhet och trygghet. I Sverige lagras bland annat mindre sötvatten i marken, haven blir surare och vi drabbas av extremt väder.

För att klimatet inte ska förändras ännu mer måste vi ändra vårt sätt att leva. Vi behöver utbildas, uppfinna nya lösningar och följa målen för att minska klimatförändringarna. Eftersom vi behöver göra sådant som att bygga mer miljövänlig infrastruktur kommer fler människor få jobb. Det kan göra att de får möjligheten till ett bättre liv.

Många av världens länder har skrivit under två avtal för att uppnå mål 13: FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Parisavtalet. I avtalen står det att temperaturen i världen inte ska höjas med mer än två grader, men helst inte med mer än 1,5 grader. För att det inte ska bli varmare måste därför utsläppen av växthusgaser minska. Alla ska också hjälpa de länder som drabbas hårt av klimatförändringarna. De ska få stöd med att anpassa sig till klimatförändringarna.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

anpassa något ändras för att passa in, eller fungera bättre

drabba påverkas av, lida, vara med om något dåligt eller obehagligt

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

extrem väldigt mycket eller lite av något

infrastruktur -en -er det som måste finnas i ett samhälle för att produktionen skall fungera, t.ex. kommunikationer för transport och internet, energiförsörjning, utbildning

klimatförändring -en -ar när vädret ändras väldigt mycket, ibland på grund av människans miljöpåverkan

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

medeltemperatur -en -er den vanligaste temperaturen, i ett visst område, som man får genom att mäta temperaturen under en viss tid

ramkonvention -en -er en konvention är en bindande överenskommelse med principer och regler som ska följas. En ramkonvention kan innehålla flera olika överenskommelser och fungerar som övergripande dokument för att organisera arbetet med de olika överenskommelser.

säker att lita på, som inte har med sig några risker

trygg i säkerhet, fri från oro eller hot

utsläpp -et pl.- ämne som släpps ut, till exempel skadliga gaser från bilar eller fabriker

växthusgas -en -er gas som värmer atmosfären och bidrar till klimatförändringarna

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 13.1 Stärk förmågan att klara katastrofer som beror på klimatet

Alla länder måste få hjälp att anpassa sig och bättre tåla naturkatastrofer, och katastrofer som beror på klimatet.

förmåga -n -or kunna göra något tack vare talang, energi, ork eller andra egenskaper

tålig robust, som klarar mycket utan att ta skada

Delmål 13.2 Gör lösningar på klimatförändringar till en del av politiken och planeringen

Att minska klimatförändringarna ska vara en del av politiken och planeringen i alla länder.

Delmål 13.3 Öka kunskap och förmåga för att hantera klimatförändringar

Förbättra utbildningen, medvetenheten och kompetensen hos människan och samhället för att klara klimatförändringar. Det gäller att minska klimatförändringarna och deras konsekvenser, och att kunna anpassa sig till förändringar. Det behövs också system för att kunna varna för klimatförändringar i tid.

hantera ta hand om, lösa problem

kompetens -en -er kunna göra något tack vare kunskap, makt eller andra resurser

medvetenhet -en -er det att ha förstått något, veta, vara informerad

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Delmål 13.A Genomför FN:s ramkonvention om klimatförändringar

Fortsätta att göra det som FN har kommit överens om i sin ramkonvention om hållbar utveckling. Målet är att industriländerna gemensamt sätter 100 miljarder US-dollar per år i den så kallade Gröna klimatfonden. Fonden ska sedan användas för att se till att utvecklingsländerna får hjälp att genomföra ramkonventionen.

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

industriland -et -länder land med hög välfärd, d.v.s. låg fattigdom, bra ekonomi, bra utbildning och sjukvård, o.s.v.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 13.B Stödja arbete som hjälper till att planera och genomföra sådant som behövs för klimatet

Stödja arbete i de minst utvecklade länderna, så att de kan planera och genomföra sådant som behövs för klimatet. Särskilt fokus ska vara på kvinnor, ungdomar och små samhällen som står utanför utvecklingen.

Ordövning

(Visited 53 times, 3 visits today)