Vi ska ha jämställdhet i världen så att kvinnor och flickor får makten att bestämma över sitt liv

Jämställdhet handlar om att kvinnor ska ha samma rättigheter, resurser och makt i samhället som män. Jämställdhet är viktigt för fred och en hållbar utveckling.

Det är en mänsklig rättighet att leva utan våld och diskriminering, och viktigt för att ett samhälle ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

diskriminering -en -ar behandla någon orättvist eller sämre på grund av t.ex. hudfärg, kön eller funktionsnedsättning

jämställd när det är rättvist, lika rättigheter för kvinnor och män

mänsklig/a rättighet -en -er principer som många länder har kommit överens om och som bygger på att alla människor är lika värda och har samma rättigheter

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar eller mark

rättighet -en -er något man har rätt till att få eller göra, t.ex. något som står i lagen

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 5.1 Stoppa diskriminering av kvinnor och flickor

Stoppa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

Delmål 5.2 Stoppa våld mot, och utnyttjande av flickor och kvinnor

Stoppa alla former av våld mot kvinnor och flickor hemma och utanför hemmet, bland annat människohandel eller sexuellt utnyttjade.

människohandel -n pl.0 när människor tvingas bort från sitt hem eller land för att arbeta. De får ibland lön men är inte trygga eller fria

utnyttja använda något så att man tjänar på det, ibland negativt för andra

Delmål 5.3 Stoppa att kvinnor tvingas gifta sig samt könsstympning

Stoppa alla skadliga traditioner, som att gifta bort barn och tonåringar, att tvinga människor att gifta sig och könsstympning.

könsstympning -en -ar operation som tar bort en del av en kvinnas könsorgan, för att göra ett normalt sexliv omöjligt

skadlig som förstör, som skadar

tvinga se till att någon måste göra något den inte vill

Delmål 5.4 Sätt värde på obetalt arbete och stödja delat ansvar hemma

Sätt värde på obetalt arbete hemma, som att ta hand om barn, städa och laga mat genom att samhället ger socialt stöd och skydd, och hjälper till att stödja delat ansvar i hemmet.

delat ansvar -et pl.- att dela på arbetet, både att ta beslut och göra arbetet

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

Delmål 5.5 Se till att kvinnor får delta i ledande roller och fatta beslut

Se till att kvinnor får lika möjlighet till att leda och fatta beslut inom politiken och företag.

fatta beslut ta ett beslut, bestämma något

ledande roll -en -er när någon har makt att besluta, t.ex. chef eller politiker

Delmål 5.6 Se till att alla har tillgång till hälsovård om sexuella hälsa och rättigheter

Se till att alla i samhället har tillgång till sexuell hälsovård och rättigheterna som handlar om den, som att bestämma över preventivmedel och graviditet.

graviditet -en -er det att vara gravid, att ha ett barn som växer i magen

hälsovård -en pl.0 åtgärder för att förebygga sjukdomar

preventivmedel -et pl.- något som används för att inte bli gravid

tillgång till att få möjligheten att använda

Delmål 5.A Samma rätt till ekonomiska resurser, ägande och tillgång till ekonomiska tjänster

Se till att kvinnor har samma rätt till ekonomiska resurser. De ska till exempel kunna äga och bestämma över mark och hus, och få tillgång till ekonomiska tjänster och naturresurser. De ska också ha rätt att ärva.

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja.

ägande -t -n att äga något, att ha något som är sitt

ärva att få, att ta över, någonting (t.ex. pengar, mark) ofta från en släkting, när de dör

Delmål 5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

Använd mer teknik, särskilt sådan som används i information och kommunikation. Den kan stödja kvinnors makt över sitt eget liv.

Delmål 5.C Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

Använd och stärk politik och lagar som stödjer jämställdhet. Den ska öka alla kvinnors och flickors makt över sitt eget liv, på alla nivåer i samhället.

Ordövning

(Visited 112 times, 1 visits today)