Vi ska bevara och använda haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt

Världens hav täcker 70% av jorden, och de är viktiga för många av jordens ekosystem. Utan haven skulle vi människor inte överleva på jorden. Mer än tre miljarder människor försörjer sig på det haven ger oss.

Vi människor har skapat stora problem i haven. Bland annat har vi fiskat för mycket, så att vissa arter av fisk håller på att dö ut. Vi har också släppt ut gifter, föroreningar och avfall som skadar det som lever i haven. Om vi fortsätter som vi gör nu, kommer det att finnas mer plast än fisk i haven om 50 år. Vi behöver skydda haven, bevara dess ekosystem och använda havets resurser mer försiktigt och hållbart.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

art -en -er en biologisk sort av djur eller växt

avfall -et pl.- sopor, något som inte behövs och slängs

bevara skydda något för att ha kvar det

dö ut när en hel art djur eller växter försvinner, t.ex dinosaurierna

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

förorening -en -ar ämne som förstör miljön

försörja ge vad som behövs för att leva t.ex. mat eller pengar

marin sådant som finns i eller kommer från haven

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar eller mark

skada förstöra, göra illa så att det inte fungerar längre som det ska

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

släppa ut låta något komma ut

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven

Stoppa eller minska alla typer av föroreningar i haven. Särskilt de som kommer från verksamheter på land, men också avfall från båttrafik och utsläpp av näringsämnen från jordbruket, från till exempel konstgödsel, och annat.

jordbruk -et pl.- odla växter eller djur, till exempel för att få mat

konstgödsel -n pl.- industriellt producerat gödsel som får växter att växa snabbare

näringsämne -t -n typ av näring

utsläpp -et pl.- ämne som släpps ut, till exempel skadliga gaser från bilar eller fabriker

verksamhet -en -er en aktivitet, arbete eller ett företag

Delmål 14.2 Skydda och återställ ekosystem

Havets och kusternas ekosystem måste återställas, så att de blir som de var innan människan förstörde dem. Ekosystemen ska inte heller förstöras mer. De behövs för att haven ska kunna bli friska och ge oss fisk och andra resurser.

förstöra ta sönder, skada, göra så att något inte fungerar längre.

återställa ställa tillbaka till hur det var från början

Delmål 14.3 Minska försurningen av haven

Se till att haven blir mindre sura, och lös problemet som försurningen har skapat. För att minska havsförsurningen behöver vi minska mängden koldioxid i luften och haven. För att göra det behövs bland annat vetenskapligt samarbete mellan länder.

försurning -en -ar när mark eller vatten blir sura ofta pga. föroreningar och mänskliga aktiviteter som till exempel jordbruk

koldioxid -en -er CO2 , en gas i atmosfären som bland annat bildas när djur och växter andas, och när vi använder fossila bränslen

Delmål 14.4 Främja hållbart fiske

Inför regler för att stoppa att man tar för mycket fisk, att man fiskar på olagliga sätt och använder skadliga metoder för att fiska. Ta fram planer, med vetenskapliga metoder, för hur man ska få mer fisk och bevara fisken.

främja hjälpa fram, vara bra för

införa introducera, börja använda

olaglig som inte följer lagar och regler

skadlig som förstör, som skadar

Delmål 14.5 Bevara kust- och havsområden

Skydda minst 10% av kust-och havsområdena. Det ska göras enligt ländernas och internationella lagar, och med stöd av forskning.

Delmål 14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

Ta bort subventioner, alltså ekonomiskt stöd, som gör att fiskare tar för mycket fisk. Ta också bort subventioner som gör att människor fiskar på olagliga sätt, och se till att inte införa nya sådana stöd.

subvention -en -er ekonomisk hjälp, ofta från staten

överfiske -t pl.- när man tar för många fiskar och det skadar fiskpopulationen

Delmål 14.7 Se till att det blir mer lönsamt att använda havens resurser på ett hållbart sätt

Öka den ekonomiska nyttan att använda havens resurser på ett hållbart sätt för små ö-nationer under utveckling och de minst utvecklade länderna. Det ska bland annat göras genom hållbart fiske, att använda vattnet på hållbara sätt och genom turism.

lönsam som ger mer pengar

Delmål 14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav

Öka den vetenskapliga kunskapen och utveckla forskning och havsteknik som kan skapa friskare hav. Öka också den marina biologiska mångfalden, som behövs för utvecklingsländernas utveckling.

biologisk/a mångfald -en -er artrikedom, att det finns många olika arter av allt som lever

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 14.B Stödja små fiskenäring

Se till att även små fiskenäringar, alltså små företag inom fiske, får använda havets resurser och påverka marknaden.

marknad -en -er där priset på varor och tjänster bestäms utifrån deras mängd (utbud) och hur många köpare som finns (efterfråga)

Delmål 14.C Genomför den internationella konventionen för haven

Genomför de internationella lagarna som står i FN:s havsrättskonvention (UNCLOS). Lagarna ska bevara haven, och stärka ett hållbart sätt att använda haven.

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

konvention -en er bindande överenskommelse med principer och regler som ska följas

Ordövning

(Visited 68 times, 1 visits today)