Innehåll

Om materialet

Det här materialet är språk- och mottagaranpassat för personer med svenska som andraspråk men kan användas av alla. Det är ett språkutvecklande material med syfte att lära ut kunskap samt ord och begrepp kopplade till olika delar av hållbar utveckling. Det övriga språket har förenklats för att fokuset ska kunna ligga på ord och begrepp som är centrala för varje tema. Stor vikt har lagts vid val av bilder för att underlätta textförståelsen.

Ordförklaringarna har också ett förenklat språk, och är anpassade till texten vilket gör att ordlistan inte är en komplett ordbok utan ett stöd för just det här materialet. För att kunna minska antalet ord i ordlistan har vi valt att förklara endast ordets grundform, eller vanligaste form. Undantag har gjorts när ordets betydelse skiljer sig mellan olika former.

Övningarna består av textfrågor och ordövningar kopplade till varje tema eller avsnitt. Textfrågorna består av läsförståelsefrågor som är avsedda att fånga kärnan i varje avsnitt. De flesta teman har även ordövningar för att repetera ord och begrepp.

Sist på varje temasida ger vi tips på var man kan läsa mer om varje tema. Det är också från dessa källor vi har tagit all fakta i texterna.  

Förslag på upplägg för alla teman

Börja gärna med att arbeta med begreppen. I temana Vad är hållbar utveckling? samt Vad är cirkulär ekonomi?, som är det mest omfattande materialet, finns en presentation av centrala begrepp i texterna, som kan vara lämplig att börja med. Texterna i varje tema finns sammanfattad i en presentation på respektive sida. Den kan vara lämplig att visa i helklass som introduktion innan de börjar läsa den längre texten. Den kan också läsas av elever med lägre språknivå.

När deltagarna ska läsa texterna, kan de börja med att se till att de förstår de understrukna orden som finns i ordlistan framtagen speciellt för materialet. Orden kan också fungera som stöd för att skriva en sammanfattning av varje text.

Textfrågorna är utformade som läsförståelsefrågor vars svar man kan hitta i texten. På webbsidan finns det självrättande ordövningar.

Diskussionsfrågorna kan vara utgångspunkt till diskussioner i grupper eller helklass. De kan också fungera som skriftliga och muntliga övningar, som till exempel insändare, debattartiklar eller argumenterande tal.

Vissa av värderingsövningarna är utformade som 4-hörnövningar: Markera en fyrkant, och peka på vilket av hörnen av fyrkanten som hör till vilket av påståendena. Deltagarna ställer sig i det hörn som passar deras åsikt bäst. Låt dem argumentera för sina val.

Ibland är värderingsövningarna en linje med två motsatta värderingar, då ställer sig deltagarna på den plats som mest speglar deras hållning i frågan. Om de inte har en stark åsikt eller tycker det finns bra poänger med bägge påståendena står de i mitten.

Låt eleverna undersöka skillnaderna mellan Sverige och  sitt hemland, eller ett annat land!

Låt eleverna motivera sina åsikter!

Vad är hållbar utveckling?

Värderingsövningar

4 hörn-övning

Vilken dimension är viktigast:

1) Ekologiska 2) Ekonomiska 3) Sociala 4) Ingen/alla

Linjeövning

 1. Staten ska ta ansvar för att uppnå hållbar utveckling, med till exempel högre skatter och hårdare straff för miljöförstöring / det är individens ansvar att uppnå hållbar utveckling
 2. Det är viktigast att vi ändrar vår livsstil för att rädda miljön och klimatet / Det är viktigast att alla människor ska få en bra levnadsstandard.
 3. Vi måste sluta använda fossila bränslen nu / Vi ska fortsätta använda fossila bränslen tills de tar slut.

Muntlig eller skriftlig presentation

 • Dela upp i grupper om 3–4 och låt dem presentera varsin dimension för gruppen
 • Argumentera: Vad är viktigast? Att alla människor i både industri-och utvecklingsländerna har en bra levnadsstandard nu, eller att vi sänker vår levnadsstandard för att kunna rädda miljön och klimatet?

Undersök!

Ta reda på mer om

 • Ändliga och förnybara naturresurser. Vilka ändliga och förnybara resurser använder du mest i din vardag?
 • Vilka ekosystemtjänster finns det? Vilka ekosystemtjänster använder du mest i din vardag/ i Sverige/ i ditt hemland?
 • Fördelning av naturresurser mellan utvecklings- och industriländer. Vilka naturresurser har vi i Sverige som anda länder har för lite av? Hur ser det ut i ditt hemland/ andra länder?

Globala målen

Värderingsövningar

4 hörn-övning

Vilket av de övergripande målen i Agenda 2030 är viktigast?

1) Avskaffa extrem fattigdom 2) Minska ojämlikheter 3) Lösa klimatkrisen 4) Främja fred och rättvisa

Linjeövning

 1. De globala målen är viktiga redskap för att uppnå hållbar utveckling / de är inte viktiga
 2. Vi i Sverige är redan så hållbara så vi behöver inte jobba med målen / alla länder, även de som redan nått långt, ska jobba mot målen
 3. De globala målen borde bli juridiskt bindande, så att länder som inte uppnått dem 2030 straffas / de borde vara frivilliga

Muntlig eller skriftlig presentation

Dela ut varsitt mål till eleverna, enskilt eller i grupper, och låt dem presentera målet och några av delmålen för klassen eller sin grupp. Jobbar de i grupp kan de dela upp delmålen mellan sig.

Argumentera:

 • Vilket är bästa sättet att påverka för att nå en hållbar utveckling? T.ex. politiskt, genom utbildning och yrke eller ändra livsstil?
 • Vilket mål är mest brådskande? Varför?

Undersök!

 • Hur jobbar man med globala målen på lokal nivå (på din skola, i din kommun eller region till exempel)
 • Hur jobbar man med globala målen på nationell nivå (i Sverige eller ditt hemland till exempel)
 • Hur jobbar man med målen globalt (i EU och FN till exempel)
 • Utmaning: Vad skulle du kunna offra för att uppnå målen? Mobilen, internet, kött, resor, köpa nya kläder. Andra förslag? Testa en vecka utan kött, mobil eller internet. Hur gick det? 

Vad är cirkulär ekonomi?

Värderingsövningar

4 hörn-övning

Vad gör du redan eller kan göra?

1) Vara med i en bilpool istället för att ha egen bil 2) lappa mina jeans när de går sönder 3) köpa en begagnad mobiltelefon 4) inget eller alla alternativ

Linjeövning

 1. Jag köper gärna begagnade kläder och saker / jag skulle aldrig köpa något begagnat
 2. Det är viktigt att återvinna / det är inte viktigt att återvinna
 3. Jag lagar mina saker när de går sönder / jag lagar aldrig mina saker

Muntlig eller skriftlig övning

 1. Dela upp texten mellan er och återberätta er del för varandra i grupper eller för hela klassen. Ta med egna exempel.
 2. Hitta på ett cirkulärt företag i grupper och presentera för hela klassen

Till exempel: Du ska starta ett företag som producerar kläder, skor eller mobiltelefoner.

 • Hur skulle du göra för att få din produkt cirkulär?
 • Vilka tjänster skulle du erbjuda för att förlänga användningstiden på din produkt?
 • osv.

3. Vilken typ av kunskap och kompetenser tror du behövs för att göra cirkulär ekonomi möjligt? Vilka nya jobbmöjligheter tror du kan skapas?

Undersök!

 • Ta reda på vilka cirkulära företag eller initiativ som finns. Gör en lista/ webbsida tillsammans i klassen och tipsa resten av skolan. 

Till exempel delning: fritidsbank, låna eller hyra verktyg, dagar där man byter kläder eller sticklingar med varandra. 

 • Hur mycket naturresurser, som bomull och vatten, går det åt till ett par jeans?
 • Kan man återvinna jeansen? Ta reda på mer.
 • Hur tar vi hand om vårt dricksvatten i Sverige eller ditt hemland?
 • Vad händer med avfallet i din kommun? Besök en återvinningsstation eller sök upp den på nätet.
 • Vilka globala mål handlar om cirkulär ekonomi? Vilka förändringar krävs för att nå målet? Svaren finns i delmålen.

Hållbar mat

Värderingsövningar

4 hörn-övning

Vad tycker du är viktigast när du väljer mat?

1) ekologiskt 2) närodlat  3) vegetariskt  4) annat/ inget

Linjeövning

 1. Hur människorna som odlar och producerar maten har det är viktigast / det är inte så viktigt
 2. Miljön och klimatet är viktigast / det är inte så viktigt
 3. Jag betalar gärna lite extra för att vara säker på att maten inte påverkar miljön eller människor negativt / jag vill inte betala extra

Muntlig eller skriftlig presentation

 • Dela upp eleverna i grupper och låt dem ta reda på mer fakta om ekologiskt, närodlat och matsvinn och presentera för hela klassen eller i grupp.
 • Argumentera: vad är viktigast när man ska välja hållbar mat? Motivera dina åsikter med fakta.
 • Skapa en miljövänlig middagsmeny i grupp om 3 där varje personer ansvarar för varsin rätt, antingen förrätt, huvudrätt eller efterrätt. Leta upp eller hitta på recept, handla ingredienser. Kan göras på låtsas t.ex. på en matbutik online, eller bjud varandra på en middag på riktigt!

Undersök!

 • Hur mycket kostar en matkasse med varor med hållbarhetsmärkningar jämfört med en utan?
 • Vilka globala mål handlar om hållbar mat? Vilka förändringar krävs för att nå målet? Svaren finns i delmålen.
 • Kartlägg hur mycket mat du slänger på en vecka. Diskutera i grupp när veckan är slut: Hur hade ni kunnat göra annorlunda?
 • Hur jobbar ditt skolkök med hållbarhet?

Människans miljöpåverkan

Värderingsövningar

4 hörn-övning

Vilken miljöpåverkan är viktigast att vi stoppar?

1) skogsskövling 2) överfiske 3) förlust av biologisk mångfald 4) alla/ inga

Linjeövning

Jordbruket är det bästa som hänt människan och miljön / jordbruket är det sämsta som hänt människan och miljön

Muntlig eller skriftlig presentation

 • Dela upp eleverna i grupper och låt dem återberätta sin berättelse, hur människan levde på den tiden och hur hennes miljöpåverkan såg ut.
 • Argumentera: Under vilken tidsperiod började människans aktiviteter förändra hela jorden?

Undersök!

 • Vilka globala mål handlar om människans miljöpåverkan? Vilka förändringar krävs för att nå målet? Svaren finns i delmålen.
 • Dela upp eleverna i grupper och låt dem ta reda på mer fakta om människans utveckling och/ eller miljöpåverkan genom tiderna.
 • Hur ser vattenkraftverks miljöpåverkan ut i Sverige? Har vi stora dammar i Sverige? Hur ser det ut i ditt hemland?
 • Vad har vi för invasiva arter i Sverige/ din stad/ ditt hemland?
 • Vilka arter har vi utrotad i Sverige/ i ditt hemland?
 • Har ni problem med jorderosion/försaltning/försurning/ övergödning/ överfiske/ förorening av mark eller vatten/ skogsskövling/ luftförorening i din stad/ region/ hemland?
 • Har det skett stora förändringar i markanvändning där du bor/ i ditt hemland? Hur har det påverkat den biologiska mångfalden?

Ett jämlikt samhälle

Värderingsövningar

Linjeövning

 1. Könsnormer är bra / dåliga
 2. Det är viktigt med jämställdhet, som lika lön för kvinnor och män / det är inte så viktigt
 3. Lagar som diskrimineringslagen är bra för att skydda vissa grupper / politiken ska inte lägga sig i

Muntlig eller skriftlig presentation

Gör en anmälan om diskriminering. Du kan beskriva ett tillfälle då du själv eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering, eller hitta på en händelse. Svara på följande frågor:

 • Var hände det?
 • Vem diskriminerade dig?
 • Vad hände? Beskriv så detaljerat som möjligt.
 • Hur har det påverkat dig?

Undersök!

 • Hur är könsnormerna i ditt hemland respektive Sverige?
 • Diskrimineringslagen började gälla 2009, och lagar kan ändras. Hur ser nuvarande politiker på diskrimineringslagar?
 • Vilka globala mål handlar om jämlikhet och diskriminering? Vilka förändringar krävs för att nå målet? Svaren finns i delmålen.
 • Kan du hitta fler exempel på könsnormer i språket? Jämför med ditt språk. Finns det också könsnormer där?
(Visited 697 times, 1 visits today)