Vi ska göra städer och samhällen inkluderande, säkra, tåliga och hållbara

Mer än hälften av alla människor i världen bor i städer, och fler och fler flyttar från landet till staden. När städerna växter, blir ekonomin ofta starkare. Men det kan skapa problem för naturens ekosystem. Det kan också göra så att de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan människor växer.

Vi måste tänka hållbart när vi planerar och bygger städer. Vi behöver nya lösningar för att få hållbar infrastruktur, återvinning och ta hand om giftiga kemikalier på ett säkert sätt. Annars riskerar vi att skada naturen och vår hälsa ännu mer än vi gör nu.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

infrastruktur -en -er det som måste finnas i ett samhälle för att produktionen skall fungera, t.ex. kommunikationer för transport och internet, energiförsörjning, utbildning

inkludera anpassa, göra möjligt för att alla att delta

kemikalier alltid pl. produkt som är skapad på kemisk väg, inte naturligt

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

säker att lita på, som inte har med sig några risker

tålig robust, som klarar mycket utan att ta skada

återvinna skapa ny produkt eller energi av en gammal produkt eller avfall

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 11.1 Se till att det finns bostäder till ett pris alla människor har råd med

Se till att alla har tillgång till bostäder som fungerar och är säkra, till ett pris som alla har råd med. Slumområden ska rustas upp och alla ska ha tillgång till grundläggande tjänster som till exempel, post, kollektivtrafik och sjukvård.

kollektivtrafik -en pl.0 transport som är till för alla, ordnad av samhället, t.ex. bussar och tåg

rusta upp förbättra den materiella standarden

slumområde -t -n misskött bostadsområde med stora sociala problem

tillgång till att få möjligheten att använda

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja

Delmål 11.2 Systemen för transporter ska vara tillgängliga för alla

Det ska finnas säkra, tillgängliga och hållbara system för transporter, till ett pris som alla har råd med. Trafiken ska bli säkrare, särskilt genom att kollektivtrafiken byggs ut för alla.

tillgänglig som når många, som man har tillgång till

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Städer ska vara inkluderande och hållbara. Se till att människor får delta vid planeringen och skötseln av bostäder, som ska vara hållbar, i alla länder.

skötsel -n pl.- behandling, åtgärder för att ta hand om något

urbanisering -en -ar när städer skapas på grund av att många människor flyttar från landet

Delmål 11.4 Skydda kulturarv och naturarv i världen

Se till att stärka sådant som kan skydda och bevara världens värdefulla naturarv och kulturarv. Naturarv är naturområden som är speciellt vackra, unika eller där hotade djur lever. Kulturarv är speciellt vackra eller unika byggnader, målningar, skulpturer eller naturområden som människan har skapat.

bevara skydda något för att ha kvar det

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Antalet personer som dör och drabbas av katastrofer, till exempel på grund av vatten, ska minska. De ekonomiska förlusterna på grund av katastrofer ska minska. Särskilt fokus ska ligga på människor som är fattiga och i utsatta situationer.

drabba påverkas av, lida, vara med om något dåligt eller obehagligt

mildra göra mildare, göra mindre svårt

utsatt som är i en osäker eller problematisk situation, som inte är skyddad

 

Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan

Minska den negativa miljöpåverkan per person i städerna. Se till att det blir bättre kvalitet på luften, och förbättra hanteringen av avfall.

avfall -et pl.- sopor, något som inte behövs och slängs

hantera ta hand om, lösa problem

miljöpåverkan – pl. -ningar effekter på miljön, ofta p.g.a sådant som människor gör

Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Alla ska ha tillgång till grönområden, som till exempel parker och naturområden. Dessa offentliga platser ska vara säkra och inkluderande. De ska vara tillgängliga för alla, även kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

funktionsnedsättning -en -ar när en människas fysiska, psykiska eller intellektuella funktion inte fungerar

offentlig som tillhör staten, som alla kan använda eller vara med i, eller något som visas upp för alla

Delmål 11.A Stödja planering av utveckling inom länder och regioner

Stärka planeringen för utvecklingen inom ett land och i de olika regionerna. Planeringen ska inkludera ekologiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan olika områden i städer, nära städer och på landet. Det kan till exempel vara att kontrollera att det finns tillräckligt med naturresurser för det antalet personer som bor där nu och i framtiden.

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

Delmål 11.B Genomför strategier för inkludering, att använda resurser effektivt och för att minska katastrofer

Öka antalet städer och samhällen som genomför strategier och planer för att öka inkludering, att använda resurser effektivt, att klara klimatförändringarna och för att minska katastrofer.

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

klimatförändring -en -ar när vädret ändras väldigt mycket, ibland på grund av människans miljöpåverkan

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar eller mark

Delmål 11.C Hjälp de minst utvecklade länderna med att bygga hållbart och tåligt

Stödja de minst utvecklade länderna ekonomiskt och med teknisk hjälp, så att de kan bygga hållbart. Byggnaderna ska bestå av lokalt material, och de ska tåla mycket.

Ordövning

(Visited 81 times, 1 visits today)