IMG_20220504_110100

Om projektet

Genom detta projekt vill Ekocentrum möta efterfrågan om inkludering av miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen till nya svenskar. Med fördjupning inom specifika teman och med ett språkutvecklande fokus ska Ekocentrum öka inkluderingen av hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i svenska som andraspråk, SFI-utbildningen, gymnasieskolans språkintroduktions-program samt ytterligare relevanta verksamheter med nya svenskar, 25 år eller yngre. Projektet erbjuder elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, kopplade till ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet och FN:s globala mål, samtidigt som ett utbildningsmaterial utarbetas för att kunna användas fritt inom utbildning för nya svenskar. Projektet startade vårterminen 2020 och pågIck i tre år, t o m mars 2023. 

VAD VILL VI?

Inkludera unga nya svenskar i hållbarhetsfrågor!

Motverka utanförskap

genom att utveckla kunskaper och språklig kompetens inom hållbar utveckling

Inspirera till engagemang

i miljö- och hållbarhetsfrågor men också andra samhällsfrågor

Erfarenhetsutbyte

genom workshop med samtal och värderingsövningar

oo

Hur föddes idén till projektet?

Ekocentrum har tidigare genomfört korta föreläsningar riktade till SFI-grupper för att öka kunskapen om hållbar utveckling kopplat till havsfrågor. Föreläsningarna uppskattades av elever och lärare och en fördjupning med specifika teman inom hållbar utveckling efterfrågades. SFI-lärare som deltog har uttryckt att det finns ett stort behov att inkludera miljö- och hållbarhetsfrågor i undervisningen då kunskaper saknas. I synnerhet saknas material som kan ligga till grund för utbildning inom hållbar utveckling och som fungerar språkutvecklande. Möjligheterna för nya svenskar att delta i samhällets omställningsprocess är särskilt beroende av utvecklingen av den språkliga kompetensen kopplat till hållbar utveckling. 

Vi har begränsat med tid för att ställa om till hållbar utveckling och i nuläget tar vi inte tillvara den kunskap och kompetens som nya svenskar besitter. Om nya svenskar kunde stärkas i sin tro på sina kunskaper, erfarenheter och kompetenser och inspireras till engagemang skulle detta kunna bidra till att de i större utsträckning skulle kunna delta i samhällets omställningsprocess. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att den inhemska diskussionen breddas och fördjupas. 

Vad är projektets syfte?

Med projektet vill Ekocentrum bidra till att: 

  • utveckla kunskaper om hållbar utveckling tillsammans med den relevanta språkliga kompetensen i samband med undervisningen för nya svenskar (SFI, språkintroduktionsprogram, övriga kurser i svenska som andraspråk, mm)
  • inspirera till, skapa handlingskraft samt öka nya svenskars deltagande i hållbarhetsarbetet

Men också 

  • ta tillvara kunskaper, erfarenheter och kompetens som nya svenskar besitter 
  • stärka nya svenskar i sin tro på sina kunskaper, erfarenheter och kompetenser 
  • motverka utanförskap genom att öka upplevelsen av inkludering i samhällets omställningsprocess 

Detta vill Ekocentrum åstadkomma genom att utveckla en utbildning där elever och lärare är med och påverkar dess utformning. 

Vilka drev projektet?

Stiftelsen Ekocentrum är en neutral arena och mötesplats för forskning, näringsliv, myndigheter, organisationer, studenter, uppfinnare, allmänhet, med mera. Vi står oberoende i förhållande till ägarinflytande och vinstintressen. Vi har ett uppdrag från de fyra miljöorganisationer som stiftade Ekocentrum att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Stiftelsen Ekocentrum driver projektet med stöd från Allmänna arvsfonden. 

Allmänna arvsfonden stöttar engagemang hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.  

(Visited 765 times, 1 visits today)