Vi ska minska ojämlikheten inom och mellan länder

Jämlikhet betyder att alla människor ska behandlas lika och ha samma rättigheter. Sådant som kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Jämlikhet är viktigt i ett hållbart samhälle där ingen ska lämnas utanför. En rättvis fördelning av pengar och att alla ska kunna vara med och påverka samhället är grunden för jämlikhet.

Många länder har fått det bättre, och färre personer är fattiga idag. Men jämlikheten har ändå minskat, både inom länder och mellan länderna. I ett jämställt samhälle blir det mindre konflikter, och människorna har större chans att vara med och påverka samhället.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

etnicitet -en -er tillhöra en folkgrupp, ofta från ett geografiskt område eller ett land. Ett annat ord för etnicitet är etnisk tillhörighet.

funktionsnedsättning -en -ar när en människas fysiska, psykiska eller intellektuella funktion inte fungerar

fördelning -en -ar när man delar upp, portionerar, så att alla får en del av en helhet

jämlik ha lika värde, behandlas lika bra

jämställd när det är rättvist, lika rättigheter för kvinnor och män

konflikt -en -er bråk, problem

kön -et pl.- att vara man eller kvinna

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 10.1 Minska skillnaderna i inkomst

Se till att inkomsterna ökar mer än de gör nu, för de 40 procent av människorna som har den lägsta inkomsten i ett land.

inkomst -en -er pengar man får t.ex. i lön genom arbete

Delmål 10.2 Stödja social, ekonomisk och politisk inkludering

Gör det möjligt, och arbeta för att alla blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Sådant som kön, funktionsnedsättning, ursprung, religion eller ekonomisk situation ska inte spela någon roll.

inkludera anpassa, göra möjligt för att alla att delta

ursprung -et pl.- var man kommer ifrån, där man är född

Delmål 10.3 Se till att alla har samma rättigheter och stoppa diskriminering

Se till att alla har samma möjligheter. Minska risken att det blir ojämlikt, bland annat genom att avskaffa, alltså ta bort lagar och politik som kan diskriminera. Stödja sådan lagstiftning, politik och liknande som kan öka jämlikheten.

diskriminering -en -ar behandla någon orättvist eller sämre på grund av t.ex. hudfärg, kön eller funktionsnedsättning

rättighet -en -er något man har rätt till att få eller göra, t.ex. något som står i lagen

Delmål 10.4 Inför politik för skatter och socialt skydd som stödjer jämlikhet

Arbeta för ökad jämlikhet, genom att införa politik om ekonomi, löner, och socialt skydd som till exempel ekonomisk hjälp när man är pensionär, arbetslös eller sjuk.

arbetslös att vara utan arbete

införa introducera, börja använda

skatt -en -er pengar som medborgarna ger till staten för tjänster som sjukvård och skola

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

Delmål 10.5 Se till att kontrollen av världens marknader och finansinstitut blir bättre

Kontrollen av de ekonomiska marknaderna och finansinstituten, till exempel banker, ska bli bättre och göras över en längre tid. Se till att genomföra sådan kontroll.

finansinstitut -et pl.- bank eller företag som lånar ut pengar eller erbjuder kredit

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

marknad -en -er där priset på varor och tjänster bestäms utifrån deras mängd (utbud) och hur många köpare som finns (efterfråga)

Delmål 10.6 Se till att stärka utvecklingsländernas representation och röst

De ska vara med och ta beslut i internationella ekonomiska institutioner, så att dessa institutioner kan bli mer effektiva och pålitliga, och tvingas ta ansvar.

institution -en -er organisation som gör tjänster åt samhället, t.ex. sjukvård

pålitlig som man kan lita på, stabil

representation -en -er det att representera en grupp, ett land för att dela deras åsikter

tvinga se till att någon måste göra något den inte vill

Delmål 10.7 Stödja ansvarsfull och säker migration

Se till att migrationen blir mer ordnad, säker och ansvarsfull. Migrationspolitiken ska vara planerad och fungera bra.

migration -en -er när en större folkgrupp flyttar till ett annat land, t.ex. på grund av krig

säker att lita på, som inte har med sig några risker

Delmål 10.A Särskild och varierad behandling av utvecklingsländer

Genomför Världshandelsorganisationens avtal, som tar hänsyn till ländernas ekonomiska förutsättningar. Det är en princip för en mer rättvis behandling av utvecklingsländerna, särskilt de som är minst utvecklade.

behandla hur man tar hand om, är tillsammans med någon/något. Inom sjukvård: ge medicinskt vård till någon

förutsättning -en -ar något som behöver finnas för att något annat ska fungera

hänsyn -en pl.- vara försiktig, inte störa eller förstöra någon eller något. Ta hänsyn till, visa hänsyn.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 10.B Uppmuntra bistånd till utveckling och investeringar till de minst utvecklade länderna

Uppmuntra ett offentligt bistånd till utveckling, och ekonomiskt stöd. Det kan till exempel vara utländska investeringar direkt till de stater som behöver den ekonomiska hjälpen mest.

bistånd -et pl.- hjälp och stöd, ofta i form av pengar

investera ge pengar för att kunna starta ett projekt eller bygga något

offentlig som tillhör staten, som alla kan använda eller vara med i, eller något som visas upp för alla

stat -en -er land, nation

uppmuntra försöka ge någon lust att göra något, påverka någon att göra en viss aktivitet.

Delmål 10.C Minska kostnaderna för migranters överföring av pengar till andra länder

Minska det migranter betalar för att överföra pengar utomlands så att det blir mindre än 3 procent. Tjänster för överföring till andra länder ska inte kosta mer än 5 procent.

migrant -en -er person som flyttar för att leva i ett annat land

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja.

Ordövning

(Visited 43 times, 1 visits today)