Alla människor ska ha samma möjligheter att få en bra hälsa och välbefinnande

Att människor mår bra och är friska är viktigt för att de ska kunna bidra till utveckling i samhället. Människor i alla åldrar behöver naturen för mat och fritid för sitt välbefinnande, det vill säga för att må bra. Vi behöver också trygghet och ett socialt liv för att må bra.

Många människor mår bättre och lever längre idag än förut. Sedan 1990 är det till exempel 50% färre barn som dör i världen.

För att alla i ett samhälle ska vara friska behövs bra, modern sjukvård och tillräckligt med mat. Alla människor ska kunna få hjälp om de blir sjuka.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

sjukvård -en pl.0 vård av sjuka personer, ordnad av samhället

trygg i säkerhet, fri från oro eller hot

välbefinnande -t pl.0 känsla av att må bra

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 3.1 Minska antalet mödrar som dör när de föder barn

Antalet mödrar som dör när de föder barn ska minskas till mindre än 70 av 100 0000 förlossningar där barnet är levande när det föds.

förlossning -en -ar när en kvinna föder barn

Delmål 3.2 Stoppa att barn under fem år dör

Se till att inga barn under fem år dör av till exempel sjukdomar och olyckor som hade kunnat förhindras.

förhindra stoppa, göra omöjligt

Delmål 3.3 Kämpa mot sjukdomar som smittar

Epidemier av sjukdomar som aids, tuberkulos, hepatit och andra sjukdomar som smittar många ska stoppas.

epidemi -n -er när ett stort antal personer smittas och är sjuka samtidigt och på kort tid

smitta överföra, ge en sjukdom till någon

Delmål 3.4 Minska antalet sjukdomar som inte smittar och främja psykisk hälsa

Sätt in fler åtgärder så att personer som dör för tidigt av sjukdomar som inte smittar ska minska med en tredjedel. Främja människors psykiska hälsa och välbefinnande.

främja hjälpa fram, vara bra för

Delmål 3.5 Förebygg och behandla personer med missbruk

Sätt in fler åtgärder som förebygger drogmissbruk, så att färre personer börjar med droger. Skapa bättre behandling för personer som missbrukar alkohol och droger.

behandla hur man tar hand om, är tillsammans med någon/något. Inom sjukvård: ge medicinskt vård till någon

förebygga se till att något inte händer, göra något för att förhindra en händelse

missbruk -et pl.- använda på fel sätt, t.ex. ta för mycket, så att det skadar någon

Delmål 3.6 Minska antalet som dör och skadas i trafiken

Antalet personer som dör och skadas i trafikolyckor i världen ska minska med hälften.

Delmål 3.7 Ge alla tillgång till preventivmedel och familjeplanering och utbilda alla om detta

Alla ska ha tillgång till hälsovård och information om den sexuella hälsan. Det handlar till exempel om sexualitet och graviditet, och hur man skyddar sig mot graviditet och könssjukdomar.

familjeplanering -en -ar åtgärder för att minska antalet barn som föds p.g.a. oplanerade graviditeter

graviditet -en -er det att vara gravid, att ha ett barn som växer i magen

hälsovård -en pl.0 åtgärder för att förebygga sjukdomar

könssjukdom -en -ar sjukdomar som smittar vid sexuell aktivitet

preventivmedel -et pl.- något som används för att inte bli gravid

tillgång till att få möjligheten att använda

Delmål 3.8 Se till att alla har tillgång till sjukvård

Det ska finnas en allmän hälso- och sjukvård av bra kvalitet, till alla människor. Det ska finnas ekonomiskt skydd om man blir sjuk, och bra medicin och vaccin som alla kan ha råd med.

Delmål 3.9 Minska sjukdom och död på grund av skadliga kemikalier och föroreningar

Antalet personer som blir sjuka och dör på grund av skadliga kemikalier och föroreningar ska minska väldigt mycket. Föroreningar i luften, vattnet och marken ska också minska.

förorening -en -ar ämne som förstör miljön

kemikalier alltid pl. produkt som är skapad på kemisk väg, inte naturligt

skadlig som förstör, som skadar

Delmål 3.A Genomför världshälsoorganisationens (WHO) överenskommelse om att kontrollera tobak

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobak ska genomföras. Den bestämmer att det ska finnas kontroll av tobak i alla länder, för att minska användningen av tobak.

ramkonvention -en -er en konvention är en bindande överenskommelse med principer och regler som ska följas. En ramkonvention kan innehålla flera olika överenskommelser och fungerar som övergripande dokument för att organisera arbetet med de olika överenskommelser.

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

Delmål 3.B Stödja forskning och utveckling för att vaccin och medicin ska finnas till alla

Stöd forskning om vaccin och medicin mot sjukdomar som främst drabbar utvecklingsländerna. Se till att alla får tillgång till nödvändiga läkemedel och vaccin som alla kan ha råd med.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 3.C Öka pengar och personal till hälso-och sjukvård i utvecklingsländerna

Hälso- och sjukvården i utvecklingsländerna ska få mer pengar och hjälp till att anställa personal. De ska också få stöd att utbilda, och kunna behålla sin sjukvårdspersonal.

Delmål 3.D Förbättra system som varnar för hälsorisker i världen

Alla länder, framför allt utvecklingsländerna, behöver bättre system som kan varna för hälsorisker och sjukdomar. Det behövs också system för att hantera hälsorisker, både inom och mellan länder.

Ordövning

(Visited 124 times, 1 visits today)