Ingen människa ska behöva dö av hunger och vi ska odla tillräckligt med mat på ett hållbart sätt till alla

Ungefär en niondel, 821 miljoner människor, får inte tillräckligt med mat och näring i världen. Det är vanligare att dö av hunger än något annat, även krig. När människor inte får tillräckligt med mat blir de sjuka vilket påverkar samhället och ekonomin. Ett samhälle med många sjuka kan inte utvecklas.

Det finns faktiskt tillräckligt med mat i världen. Men den fördelas orättvist mellan länder och mellan människor. På vissa platser på jorden får människor mycket mat, och på andra nästan ingen. I vissa fattiga länder säljer man det mesta av maten som produceras för att tjäna pengar. Då får folket för lite mat för sig själva.

Mat och näring är en mänsklig rättighet. Varje land måste se till att alla kan äta sig mätta. Vi måste dela upp maten rättvist mellan alla människor. Vi behöver också främja jordbruk som är mer hållbara, och hitta bra teknik för att odla mat, i länder där det är ett problem.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

främja hjälpa fram, vara bra för

jordbruk -et pl.- odla växter eller djur, till exempel för att få mat

mänsklig/a rättighet -en -er principer som många länder har kommit överens om och som bygger på att alla människor är lika värda och har samma rättigheter

mätt som inte är hungrig längre

näring -en -ar den delen av maten som behövs för att växa och leva

orättvisa -en -or inte rättvis, inte behandlad likadant som andra i samma situation

producera tillverka varor, ofta i stora mängder, för att sälja dem

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 2.1 Tillgång till säker mat med rätt näring för alla

Inga människor i världen ska vara utan mat och näring. Särskilt de som är fattiga och utsatta, som små barn, ska ha tillgång till tillräckligt med mat hela året.

säker att lita på, som inte har med sig några risker

tillgång till att få möjligheten att använda

utsatt som är i en osäker eller problematisk situation, som inte är skyddad

Delmål 2.2 Stoppa alla former av för lite näring eller felnäring

Inga människor ska få för lite näring, till exempel genom att äta mat som inte är bra för hälsan. Särskilt barn under fem år, tonårsflickor, gravida och ammande kvinnor och äldre personer ska få den näring de behöver.

amma att ge bröstmjölk till sitt barn

gravid kvinna som väntar barn, som har ett barn som växer i magen

Delmål 2.3 Dubbla produktiviteten och inkomsterna hos de små producenterna av mat

Små jordbruk ska producera dubbelt så mycket mer. De små producenterna av mat ska få dubbelt så stora inkomster, särskilt kvinnor, familjer som har jordbruk eller ursprungsbefolkningen i ett land.

inkomst -en -er pengar man får t.ex. i lön genom arbete

producent -en -er person eller företag som tillverkar något

produktivitet -en -er hur effektiv något är, t.ex. produktion

ursprungsbefolkning -en -ar människor som kommer från en viss plats

Delmål 2.4 Hållbar produktion av mat och jordbruk som klarar klimatförändringar

Matproduktionen ska bli mer hållbar och bevara ekosystemen. Användningen av jordbruksmetoder som ökar produktionen och är hållbara ska öka. Jordbruket behöver också kunna anpassa sig till sådant som klimatförändringar och extremt väder.

anpassa något ändras för att passa in, eller fungera bättre

bevara skydda något för att ha kvar det

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

klimatförändring -en -ar när vädret ändras väldigt mycket, ibland på grund av människans miljöpåverkan

produktion -en -er tillverkning av varor eller tjänster, ofta i stora mängder, för att sälja dem

Delmål 2.5 Bevara den genetiska mångfalden i matproduktionen

Vi behöver bevara den genetiska mångfalden av fröer, växter och djur. Det gör vi bland annat genom att spara dem i fröbanker, både på nationell och internationell nivå.

fröbank -en -er ställe där olika sorters fröer sparas för att ha kvar deras gener

mångfald -en -er stor variation, många olika sorter

Delmål 2.A Bygg infrastrukturlandsbygden, och satsa på forskning om jordbruk, teknik och bygg upp genbanker

Investera och samarbeta mellan länderna för att få mer infrastruktur, som vägar och internet, på landsbygden i länder som behöver det. Utveckla också samarbete kring forskning och rådgivning för jordbruket. Utvecklingsländerna behöver hjälp med utveckling av teknik, och genbanker för växter och djur som används i jordbruk.

genbank -en -er olika metoder för att bevara biologisk mångfald, exempelvis en djurpark eller fröbank

infrastruktur -en -er det som måste finnas i ett samhälle för att produktionen skall fungera, t.ex. kommunikationer för transport och internet, energiförsörjning, utbildning

investera ge pengar för att kunna starta ett projekt eller bygga något

landsbygd -en -er utanför städer, på landet

rådgivning -en -ar ge råd, hjälpa med kunskap och information

satsa investera pengar eller hårt arbete för att främja, utveckla något

 

Delmål 2.B Stoppa begränsningar och störningar i handel av jordbruksprodukter

Ta bort begränsningar i handel av jordbruksprodukter, så att det blir rättvist mellan länderna. Ta bort subventioner, alltså ekonomiskt stöd, för export inom jordbruket och andra åtgärder som kan skapa orättvisa.

begränsning -en -ar något som kan hindra eller stoppa något

export -en -er något som produceras i ett land och säljs i ett annat land

handel -n pl.0 köp och försäljning av varor och tjänster

orättvisa -en -or inte rättvis, inte behandlad likadant som andra i samma situation

störning -en -ar något som stör, som gör att det inte blir som det är tänkt

subvention -en -er ekonomisk hjälp, ofta från staten

Delmål 2.C Skapa stabila marknader för råvaror från jordbruket, och skapa tillgång till information om marknaden

Se till att marknaden för råvaror från jordbruket i världen fungerar. Alla ska ha tillgång till information om marknaden, som priser och vilken tillgång till mat som finns. På så sätt kan stora förändringar i matpriserna minska.

marknad -en -er där priset på varor och tjänster bestäms utifrån deras mängd (utbud) och hur många köpare som finns (efterfråga)

råvara -n -or något som finns i naturen och används direkt eller för att producera något annat, t.ex. mat som frukt och grönsaker eller material som trä

stabil säker, trygg, utan problem

Ordövning

(Visited 83 times, 1 visits today)