Vad är cirkulär ekonomi?

Det är inte hållbart att vår produktion och konsumtion skapar stora mängder avfall eller förstör naturens möjlighet att ge oss lika mycket naturresurser i framtiden. 

Cirkulär ekonomi är en modell som visar hur vi kan producera och konsumera saker på ett mer hållbart sätt. Modellen bygger på att minska mängden naturresurser vi tar ut ur naturen genom att återanvända naturresurser, för då minskar vi mängden avfall vi producerar. Motsatsen till en cirkulär ekonomi är en linjär ekonomi där saker vi produceras blir till avfall som samlas på hög eller bränns.

Innehåll

Linjär ekonomi

Vi har länge producerat varor utifrån en linjär ekonomi. Det är så vi konsumerar idag. Då producerar man saker som slängs när de har använts.

PRODUCERA → KÖPA → ANVÄNDA → SLÄNGA

I en linjär ekonomi vill man att vi ska köpa nya saker hela tiden eftersom landets ekonomi bygger på produktion och konsumtion av varor. Därför håller sakerna inte så länge, och är ofta svåra att laga. När man producerar saker behövs det dels mycket naturresurser, dels mycket energi. Produktionen ger också arbete till många. Men baksidan av detta är att naturen förstörs, att naturresurserna riskerar att ta slut och att det blir väldigt mycket avfall som naturen inte kan ta hand om.

avfall -et pl.- sopor, något som inte behövs och slängs

förstöra ta sönder, skada, göra så att något inte fungerar längre

konsumera att köpa, använda och göra slut på något

konsumtion -en pl.0 användning av varor och tjänster

linjär som har formen av en rak linje, eller rör sig längs en linje, med en början och ett slut

linjär ekonomi -n -er ett system där produkter tillverkas, används och slängs efter användning

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

producera tillverka varor, ofta i stora mängder, för att sälja dem

produktion -en -er tillverkning av varor eller tjänster, ofta i stora mängder, för att sälja dem

vara -n -or produkt, sak som man kan köpa och sälja

Ta till exempel en fabrik som producerar trästolar. I en linjär ekonomi skulle man producera och använda stolarna på följande sätt:

1.  Råvaror, som trä, bomull och metall tas ut ur naturen och skickas till en fabrik för att producera stolar med dem.

2.  Fabriken tillverkar trästolar som sedan säljs.

3.  Stolarna köps och används.

4.  När stolarna inte längre behövs eller går sönder, slängs de som avfall.

5.  Avfallet bränns upp för att producera el och värme eller samlas på en soptipp.

råvara -n -or något som finns i naturen och används direkt eller för att producera något annat, t.ex. mat som frukt och grönsaker eller material som trä

Jordens ekosystem förstörs

Nu har vi kommit fram till att detta påverkar miljön och människan negativt på så många sätt att det är ohållbart i längden. När vi använder för mycket naturresurser blir det bland annat obalans i jordens ekosystem, så att de förstörs.

Ett exempel är när man tar ut för många träd i en skog. Det skadar marken och de andra djuren och växterna som finns där. Skogen är nämligen ett ekosystem där djur och växter behöver varandra för att kunna överleva. Om träden försvinner så förstörs också resten av ekosystemet. Vi behöver ha en bättre plan för hur vi ska ta hand om jordens ekosystem så att vi fortsätter få naturresurser i framtiden.  

ekosystem -et pl.- system av samarbete mellan djur och växter som lever på en viss plats

obalans -en -er när det inte är balans, inte är jämvikt, inte är stabilt

ohållbar som inte håller längre, inte fungerar bra, inte kan fortsätta på samma sätt

påverka ha en effekt på något, förändra något. Påverkan kan vara både positiv eller negativ

skada förstöra, göra illa så att det inte fungerar längre som det ska

Linjär ekonomi skapar också stora mängder avfall, alltså sopor, som vi måste ta hand om i stället för att de hamnar på en soptipp. Naturen kan inte bryta ner avfallet, utan det ligger där väldigt länge.

soptipp -en -ar plats där man samlar stora mängder sopor, utan att hantera dem

Vissa saker vi tar ut från naturen är skadliga för miljön och människan. Vi är inte vana att komma i kontakt med till exempel stora mängder metaller. Metaller brukar annars finnas i små mängder i berget, och har inte en naturlig plats utanför det. Men i modern tid har vi kommit på tekniker för att ta ut väldigt mycket metaller och andra ämnen ur berget, och nu behöver vi hantera deras påverkan på människan och naturen.

hantera ta hand om, lösa problem

skadlig som förstör, som skadar

Avfallstrappan

Den ökande mängden avfall är ett problem i hela världen. EU bestämde om nya lagar för att ta hand om avfallet i alla medlemsländer år 2008. Modellen kallas för ”avfallstrappan” och är ett sätt att minska mängden avfall i samhället med hjälp av fem olika steg, där steg 1 är det viktigaste och steg 5 ska användas så lite som möjligt.

steg -et -pl. ett delmål, i en riktning mot ett mål

deponi -n -er slutstation för sopor. Ofta en plats  där man ställer sopor som man inte kan ta hand om.

förbränning -en -ar när man bränner upp något för att få energi eller värme

förpackning -en -ar paket i plast eller kartong som finns runt saker man köper, till exempel för att skydda dem under transporten

sortera dela upp, gruppera saker i olika kategorier

undvika se till att något inte händer, låta bli att göra något

återanvända använda om och om igen

återvinna skapa ny produkt eller energi av en gammal produkt eller avfall

Övning

  1. Vad betyder linjär ekonomi?
  2. På vilket sätt påverkar linjär ekonomi miljön?
  3. Vilket är det femte och sista steget i avfallstrappan?

a) Deponi (avfallet hamnar på en soptipp där det inte försvinner)

b) Energiåtervinning (avfallet bränns och blir till energi)

c) Materialåteranvändning (materialet i avfallet används till nya saker)

avfall – ekosystem – konsumtion – linjär – naturresurs – obalans – ohållbar – producera – produktion – påverka – råvara – soptipp – vara

 

Cirkulär ekonomi

Med linjär ekonomi producerar vi stora mängder avfall, som inte kommer till nytta. Men om vi använder avfallet för att göra nytt material behöver vi inte ta ut lika mycket resurser ur naturen. Då har vi skapat cirkularitet, alltså ett kretslopp utan början eller slut. Detta är grunden i cirkulär ekonomi.

 

cirkularitet -en -er när något cirkulerar. Cirkulera betyder att gå runt. I den här texten betyder cirkularitet att saker och material fortsätter att användas eller säljas i stället för att slängas.

cirkulär som har formen av något runt, som en cirkel, eller rör sig runt en cirkelformad bana, utan början eller slut

cirkulär ekonomi -n -er ett system där materialet cirkulerar och används igen i stället för att slängas

kretslopp -et pl.- cirkulation av något i en evig cirkel. Till exempel blodet i kroppen eller vatten i naturen. Ett kretslopp har ingen början och inget slut. 

Tillbaka till produktionen av trästolar. I en cirkulär ekonomi skulle den kunna se ut såhär:

1.  Råvaror, som trä, bomull och metall, tas ut ur naturen och skickas till en fabrik där man producerar stolar med det.

2.  Fabriken tillverkar trästolar som sedan säljs.

3.  Stolar köps och används.

4.  När stolarna inte längre behövs, kan man sälja eller ge bort dem till någon annan. Om de är trasiga, kan man laga stolarna så att de kan fortsätta användas.

5.  När stolarna inte längre går att laga eller använda, tar man dem till en återvinningscentral. De olika delarna sorteras utefter material för återvinning eller återanvändning. Resten sorteras som brännbart avfall.

6.  Brännbart avfall används för att producera el och värme när man bränner det.

7.  Materialet som går att återvinna, som trä, bomull och metall, eller går att återanvända, som skruvar och spikar, används för att tillverka nya stolar. På det sättet behöver man inte ta ut lika mycket råvaror ur naturen eller tillverka lika många spikar och skruvar till exempel.

Grunden i en cirkulär ekonomi är alltså att använda naturresurserna på bästa möjliga sätt, genom att använda dem så länge som möjligt och tillföra så lite nytt material som möjligt. När vi använder resurserna igen och igen i stället för att de hamnar på en soptipp, har vi skapat cirkularitet. Dessutom behöver vi inte ta ut lika mycket material från berget och marken, som skulle kunna vara skadliga för oss människor.

Idén bakom cirkulär ekonomi är inte ny, utan den är inspirerad av naturens kretslopp. Den cirkulära ekonomin kan delas in i två kretslopp – det biologiska och det tekniska. Det biologiska använder vi redan, men vi behöver bli bättre på att skydda det. Vi kan inte fortsätta använda naturresurser snabbare än de hinner återskapas för då tar de slut. Det tekniska kretsloppet härmar det biologiska kretsloppet fast med material som naturen inte kan bryta ned. Det behöver vi skapa för att ta hand om de saker människan har skapat och som inte försvinner naturligt.

biologisk som rör allt som är levande på jorden, som djur och växter

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

teknisk som har med teknik att göra

Det biologiska kretsloppet

I naturen finns det egentligen ingenting som ses som avfall utan det finns bara restprodukter. En restprodukt är det som blir över. Trädets löv andas ut syre som människan och djuren andas in. När trädets löv dör blir de till mat för olika organismer. Både syret och de döda löven är restprodukter som är livsviktiga för någon annan. Allt liv på jorden har byggts kring dessa restprodukter, i ett väldigt komplicerat system som vi inte har förstått helt än. Det är därför människan inte alltid kan förutse hur det hon gör kan ha så stor påverkan på miljön.

förutse kunna räkna ut hur det blir i framtiden

organism -en -er något som lever, som ett djur eller en växt

restprodukt -en -er något som har använts färdigt, blir över

 

I det biologiska kretsloppet härmar vi naturens kretslopp för människans behov och där cirkulerar materialet från biosfären. Biosfären är den delen av jorden där allt levande finns, med hjälp solens energi. Vi använder detta kretslopp för till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske. Där räknar vi med att naturen gör en stor del av jobbet för att skapa de naturresurserna vi behöver. Även sådant som kläder och möbler samt hus gjorda med förnybart material är en del av det biologiska kretsloppet. Till exempel använder vi naturen för att odla bomullen vi behöver för att tillverka ett par jeans.

förnybar som kan skapas igen och användas om och om igen, som till exempel solenergi

I princip kan det biologiska kretsloppet bryta ned allt material som cirkulerar där. Ett par jeans som slängs i naturen skulle också försvinna efter en lång tid, förutom kanske kemikalier, metallknappar och andra detaljer i annat material än bomull. Men eftersom det har tagit mycket tid och resurser för att odla bomullen och tillverka jeansen är det bättre och mer effektivt att tillverka nya jeans med materialet från de gamla. Då härmar vi naturens kretslopp och minskar vårt avfall.

kemikalier alltid pl. produkt som är skapad på kemisk väg, inte naturligt

resurs -en -er något man kan använda eller sälja

Om det finns balans mellan det människan och andra levande behöver och de naturresurser som finns i ett kretslopp, kommer inte resurserna att ta slut och då kan kretsloppet fortsätta hur länge som helst. I en linjär ekonomi, är konsumtionen och produktionen så stor att naturen inte hinner med att återskapa resurserna i den takten vi använder dem. I den cirkulär ekonomi återvinner och återanvänder man resurser och då behöver vi inte utnyttja naturen lika mycket.

balans jämvikt, att det är jämt, stabilt

utnyttja använda något så att man tjänar på det, ibland negativt för andra

Hur blir ett par jeans cirkulära?

Det tekniska kretsloppet

Även i det tekniska kretsloppet cirkulerar naturliga material, men det består av ändliga resurser som till exempel metaller, fossila bränslen och mineraler. Dessa resurser är inte levande och därför inte en del av biosfären och det biologiska kretsloppet. Det är sådant som finns i jordskorpan, alltså berg och mark och som vi bryter i gruvor. Det är vi människor som har tagit ut dessa ändliga resurser från jordskorpan och tagit in dem i biosfären. De skulle inte ha hamnat där, i så stora mängder annars. När dessa ämnen hamnar i det biologiska kretsloppet kan de sprida gifter och skapa obalans i ekosystemen.

gift -en -er ämne som är farligt för människan eller naturen

ändlig något som kan ta slut, inte växer upp igen

Mycket av det materialet vi människor har skapat tillhör det tekniska kretsloppet. Till exempel plast som kräver ofta mycket energi vid tillverkning jämfört med växterna i det biologiska kretsloppet. Materialet i det tekniska kretsloppet försvinner inte heller av sig själv utan människan behöver bryta ned det själv, ofta med hjälp av maskiner. Det krävs också väldigt mycket energi att återvinna det materialet, som till exempel aluminium i läskburkar.

Det är alltså ett kretslopp som kräver mycket energi och hjälp av människan och vi har än så länge haft svårt att skapa det. I stället för att återanvända eller återvinna dessa ändliga resurser­, går människan tillbaka till jordskorpan för att hämta ny råvara. Vi tänker helt enkelt inte i form av kretslopp när det gäller tekniska material och detta leder till stora mängder avfall som vi inte vet hur vi ska ta hand om.

Hur blir en läskburk cirkulär?

Vi har långt kvar innan vi uppnått en cirkulär ekonomi i Sverige, men många företag, kommuner och andra verksamheter jobbar för att bli mer cirkulära. År 2021 beslutade regeringen om en strategi och tog fram en handlingsplan för Sverige. Den handlar bland annat om att vi behöver designa och tillverka saker på ett sätt så att vi inte tar ut så mycket resurser från naturen. Vi behöver också satsa på cirkulära företag som till exempel lagar produkter eller där man kan hyra saker i stället för att köpa dem.

Övning

1. Vad innebär cirkularitet?

2. Vilken typ av material cirkulerar i det biologiska kretsloppet?

a) Allt material som människan skapat

b) Material från biosfären, alltså allt levande på jorden

c) Material från jordskorpan, som metaller och mineraler

3. Vilken typ av material cirkulerar i det tekniska kretsloppet? Nämn minst tre exempel.

balans – biologisk – cirkulär – förnybar – kemikalier – kretslopp – organism – restprodukt – resurs – skydda – teknisk – ändlig

Centrala begrepp inom cirkulär ekonomi

Begagnade kläder i en second-hand affär.

Begagnade möbler på en loppmarknad

Vi slänger inte bara saker när de går sönder. Saker slängs när de inte har något värde för oss längre. Till exempel skor för småbarn hinner inte bli trasiga innan barnet växer ur dem. I stället för att slänga dem, kan skorna användas av ett annat barn, kanske till och med flera om skorna håller länge. Då behöver sakerna vara av god kvalité och lätt att laga, så att de kan användas länge utan att gå sönder eller tappa i värde.

 

Återanvändning betyder alltså att en sak används flera gånger, ibland av flera olika personer. Återanvändning är en viktig del av cirkulär ekonomi eftersom det varken kräver någon produktion, energi och nya råvaror.

Skateboardgitarr?

Fotbollskruka?

Ett annat sätt att återanvända en produkt är kreativt återbruk. Det är vanligt att använda det engelska begreppet upcycling även på svenska.

 

Genom upcycling kan öka värdet av gamla produkter. När produkten inte kan användas längre på det sätt det var tänk, kan man ibland göra något nytt av det. En trasig soffa kanske inte kan lagas och användas längre. Men det kanske går att använda stommen eller kuddarna för att skapa en ny soffa eller någonting helt annat. En stövel kan bli en fågelholk, plastskräp kan bli konst, en fotboll kan bli en kruka, mm.

Sorteringskärl för olika material

Plastflaskor för återvinning

 

Återvinning innebär att man skapar nya produkter av gamla, genom att återanvända materialet de är gjorda av. Till exempel skapar vi nya plastflaskor med materialet från de gamla. För att återanvändning ska vara möjligt behöver produkter samlas in och sorteras.

 

I Sverige gör vi det genom att göra sorteringen av soporna möjligt i eller nära hemmet. Det krävs  också bra metoder för att återvinna material och fabriker som arbetar med detta. Återvinning kräver energi, och ibland behövs ändå en del råvaror för att skapa produkter av god kvalité. Återvinning är därför inte lika enkel eller miljövänlig som andra alternativ. Det ska helst användas när återanvändning och upcycling inte är möjliga längre.

Leksaker för sandlådan.

I en delningsekonomi hyr, lånar eller delar man på saker i stället för att köpa och äga dem. Delningsekonomi kan man göra helt gratis med sina grannar. Till exempel kan man dela på barnens uteleksaker genom att förvara dem i ett gemensamt förråd. Bor man i lägenhet kan man dela med sig av sina böcker i en gemensam bokhylla i trapphuset.

 

Delningsekonomi har gett nya affärsidéer och fler företag erbjuder delningstjänster. Delningstjänster gör att man kan hyra eller låna saker i stället för att köpa dem. Uthyrning av elsparkcyklar och streamingtjänster av film- och musik är några exempel på delningstjänster.

När det gäller företag så pratar man om cirkulära affärsmodeller. Dessa affärsmodeller bygger på samma princip:

  • Designa och skapa produkter med lång livslängd och som enkelt kan lagas och återvinnas
  • Använda återvunna material i stället för nya i produktionen
  • Ta emot gamla produkter för att återvinna eller återanvända dem
  • Hyra sina produkter i stället för att sälja dem
  • Erbjuda tjänster för att förlänga produktens användningstid, till exempel lagning eller hämtning i stället för att produkten slängs

I en cirkulär ekonomi ska producenten har ett större ansvar för sina produkter, från produktionen till att de slängs. I en linjär ekonomi ansvarar inte producenten för sina produkter efter försäljningen. Ansvaret går över till konsumenten som ska använda och slänga produkterna på rätt sätt.

Sammanfattning

Filmer & presentationer

Ekocentrums film om cirkulär ekonomi

Ekocentrums film om hur verksamheter kan bli mer cirkulära

Ekocentrums film om plast i havet

Stödmaterial till filmen Plast i vårt hav

Text baserad på filmens undertexter och illustrerad med bilder från filmen. Tabell med nyckelord samt ordlista med förklaring ingår i materialet.

Spel & aktiviteter

Äga, hyra, låna eller avstå

Ett spel där olika saker (kort) ska placeras på spelplanen utifrån om man vill äga, hyra, låna eller avstå från dem. Kort, spelregler och spelplan är i pdf-format.

Tips på material

Utbildningsmaterial

Naturskyddsföreningen har tagit fram faktablad samt quizz, filmer, övningar, experiment och andra material kring olika miljöfrågor. Här hittar du deras material om cirkulär ekonomi.

Det cirkulära klassrummet

Det internationella företaget Walki som utvecklar förpackningar har tagit fram en interaktiv undervisningshelhet som tar det cirkulära tänkandet in i klassrummet. Helheten är riktad till gymnasieelever och lärare.

Källor & tips på mer läsning​

Vad är cirkulär ekonomi? En inspirationsbok om den cirkulära ekonomins möjligheter

Författare: Pär Frick och Magnus Hedenmark
Utgiven: 2016

Boken förklarar på ett lätt, konkret och inspirerande sätt Cirkulär Ekonomi med mängder av konkreta exempel och illustrationer.

Donut ekonomi – 7 principer för en framtida ekonomi

Författare: Kate Raworth
Utgiven: 2016, reviderad 2021

I den här boken presenterar ekonomen Kate Raworth – med många år inom FN och Oxfam bakom sig – sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande med mänsklighetens grundläggande livsvillkor i fokus. Raworths donutekonomi tar hänsyn till människors behov av social trygghet såväl som planetens behov av ett ekologiskt tak för mänsklig påverkan. Själva donutmodellen hjälper oss dessutom att visualisera vår belägenhet och våra möjligheter på ett klargörande vis.

Symbios : om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin

Författare: Emma Dalväg och Tobias Jansson
Utgiven: 2022

Boken Symbios är en snygg och lättillgänglig introduktion till industriell symbios, hur avfall och överskott blir en resurs i den cirkulära ekonomin. Industriell symbios är ett skalbart koncept som existerar här och nu med stor affärs- och miljönytta. Boken ger bakgrundsfakta och begrepp, inspirerande exempel och bidrar med praktisk kunskap.

(Visited 5 490 times, 1 visits today)