Alla människor ska ha rent vatten och sanitet och vi ska använda rent vatten på ett hållbart sätt så att det räcker länge

Sötvatten i form av rent vatten och dricksvatten är nödvändigt för att människor och väldigt många andra djur och växter ska överleva på jorden. Det behövs bland annat för att odla mat och få energi. Vatten är också viktigt för att vi ska kunna ha bra hygien och kunna tvätta händerna efter att ha varit på toaletten. Det kallas för sanitet. Idag har en av tre personer inte tillgång till sanitet, särskilt de som lever i fattigdom. Det är inte bra för hälsan, och kan leda till sjukdomar.

Om människor inte har tillräckligt med vatten, kan det skapa konflikter både i ett land, och mellan länder. Det är värst för kvinnor, eftersom de ofta har ansvar för att familjen ska få vatten. Det kan göra att de inte kan jobba eller gå i skolan för mycket av deras tid går åt att hämta vatten. Men vatten kan också skapa samarbeten och lösningar för fred. Det är också viktigt att rent vatten används på ett hållbart sätt eftersom det inte alltid finns tillräckligt av det. Det är till exempel onödigt att använda dricksvatten för jordbruket eller spola i toaletter. Vatten kan också återanvändas.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

hygien -et pl.0 åtgärder för att bli ren och undvika smitta och sjukdomar

konflikt -en -er bråk, problem

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

sanitet -en pl.0 att ha tillgång till toa och kunna tvätta händerna

sötvatten -et pl.- vatten som finns på land, till exempel sjöar

tillgång till att få möjligheten att använda

återanvända använda om och om igen

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 6.1 Se till att det finns säkert dricksvatten för alla

Alla i världen ska ha en rättvis tillgång till ett säkert dricksvatten som de har råd med.

säker att lita på, som inte har med sig några risker

Delmål 6.2 Se till att alla har tillgång till sanitet, hygien och toaletter

Alla ska ha tillgång till en bra och rättvis sanitet och hygien. Ingen ska behöva uträtta sina behov utomhus.

uträtta sina behov kissa och bajsa

Delmål 6.3 Förbättra kvaliteten på vatten och avloppsrening samt öka återanvändning

Förbättra kvaliteten på vatten genom att minska föroreningar och sluta slänga avfall i vattnet. Minska utsläpp av farliga kemikalier och material i vattnet så mycket som möjligt. Minska utsläpp av obehandlat avloppsvatten med hälften och öka återvinning och återanvändning av vatten på ett säkert sätt, i hela världen.

avfall -et pl.- sopor, något som inte behövs och slängs

avloppsrening -en -ar när man renar vattnet från avloppet, alltså vatten från t.ex. toa och dusch, innan det släpps ut i naturen igen

förorening -en -ar ämne som förstör miljön

kemikalier alltid pl. produkt som är skapad på kemisk väg, inte naturligt

obehandlad som inte har renats

utsläpp -et pl.- ämne som släpps ut, till exempel skadliga gaser från bilar eller fabriker.

återvinna skapa ny produkt eller energi av en gammal produkt eller avfall

Delmål 6.4 Gör användandet av vatten mer effektivt och se till att systemen för att ge alla vatten är säkra

Se till att användandet av vattnet blir mycket mer effektivt. Se till metoderna för att ta vatten och systemen för att dela ut det till människor är säkra. Antalet människor som har brist på vatten ska minska väldigt mycket.

brist -en -er när man har för lite av något

Delmål 6.5 Samarbeta för att organisera skötsel av vattenresurser

Samordna, alltså samarbeta, för att organisera skötsel av vattenresurser på alla nivåer i samhället. Samarbeta över ländernas gränser om det behövs.

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

skötsel -n pl.- behandling, åtgärder för att ta hand om något

Delmål 6.6 Skydda och återställ vattnets ekosystem

Skydda och återställ vattnets ekosystem så att naturen fortsätter ge oss rent vatten och tillgången till sötvatten ökar. De finns bland annat i berg, skogar, våtmarker, grundvatten och sjöar.

grundvatten -et pl.- vatten som finns långt ner i marken och renas på vägen ner

våtmark -en -er typ av natur med mycket vatten i marken, utan att det är en sjö

återställa ställa tillbaka till hur det var från början

Delmål 6.A Öka stödet för rent vatten och sanitet till utvecklingsländer

Öka det internationella samarbetet och stödet till utvecklingsländer. Det behövs för att de ska kunna bygga upp olika verksamheter och program för bättre vatten och sanitet.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

verksamhet -en -er en aktivitet, arbete eller ett företag

Delmål 6.B Stödja lokalt engagemang för att hantera vatten och sanitet

Stödja och stärk samhällen på lokalnivå, så att de kan delta i arbetet för att få bättre hantering av vatten och sanitet.

engagemang -et pl.- intresse, vilja delta i något

hantera ta hand om, lösa problem

Ordövning

(Visited 138 times, 1 visits today)