Vi ska stärka det globala samarbetet för att kunna genomföra de förändringar som krävs för hållbar utveckling

Alla världens länder är mer sammankopplade än någonsin tidigare, genom bland annat politiska samarbeten och handel. Vi kan bara göra de förändringarna som krävs för hållbar utveckling om vi samarbetar inom och mellan länder.

Ingen person och inget land ska lämnas utanför hållbar utveckling. Därför måste vi hjälpa varandra. Framför allt behöver de allra fattigaste länderna extra stöd. Länder kan hjälpa varandra genom att stödja varandra ekonomiskt eller med kunskap och teknik. Samarbete kring tekniska lösningar, en rättvisare handel och hjälp vid katastrofer är andra saker som behövs för att uppnå de globala målen och hållbar utveckling.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

handel -n pl.0 köp och försäljning av varor och tjänster

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

 

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 17.1 Öka ländernas möjlighet till att få in skatt och andra inkomster

Hjälp länderna att organisera hur de får in inkomster, som skatter. Andra länder ska stödja utvecklingsländer så att deras möjligheter att få in sådana inkomster blir bättre.

inkomst -en -er pengar man får t.ex. i lön genom arbete

skatt -en -er pengar som medborgarna ger till staten för tjänster som sjukvård och skola

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 17.2 Genomför alla löften för bistånd till utveckling

Industriländer ska hålla sina löften om att ge offentligt bistånd till utvecklingsländerna så att dessa länder kan utvecklas på ett hållbart sätt. De ska helst ha ett mål om att ge minst 0,20 av sin BNI (bruttonationalinkomst) till de minst utvecklade länderna.

bistånd -et pl.- hjälp och stöd, ofta i form av pengar

industriland -et -länder land med hög välfärd, d.v.s. låg fattigdom, bra ekonomi, bra utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 17.3 Samla ekonomiska resurser till utvecklingsländer

Samla mer ekonomiska resurser till utvecklingsländerna, från många olika håll.

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar eller mark

Delmål 17.4 Hjälp utvecklingsländerna att minska sina skulder

Hjälp utvecklingsländerna att få en skuld som är hållbar på lång sikt. Organisera en politik som bland annat kan stödja ekonomisk hjälp för att betala av deras skulder om det behövs, särskilt stora skulder.

skuld -en -er pengar som man har lånat och behöver betala tillbaka

Delmål 17.5 Investera i de minst utvecklade länderna

Ta fram och genomför regler som stödjer investeringar i de minst utvecklade länderna.

investera ge pengar för att kunna starta ett projekt eller bygga något

Delmål 17.6 Samarbeta och dela kunskap om vetenskap, teknik och innovation

Stärk samarbetet mellan nord och syd, och syd och syd. Stärk också samarbetet mellan stat, arbetstagare och arbetsgivare kring tillgången till vetenskap, teknik och innovationer, inom och mellan länderna. Kom överens om hur man kan öka utbyte av kunskaper inom och mellan länderna.

innovation -en -er ny lösning, uppfinning

stat -en -er land, nation

tillgång till att få möjligheten att använda

Delmål 17.7 Stödja hållbar teknologi i utvecklingsländer

Stödja utveckling och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna. Kom överens om bra villkor för att hjälpa utvecklingsländerna att få mer miljövänlig teknik.

komma överens besluta, bestämma tillsammans, bli sams om en lösning

Delmål 17.8 Stärk vetenskap, teknik och innovationer i de minst utvecklade länderna

De minst utvecklade länderna ska få hjälp att bygga ut och utveckla vetenskap, teknik, och innovationer. De ska också öka användningen av teknik som de behöver, särskilt för information och kommunikation.

Delmål 17.9 Öka stödet för att genomföra de globala målen i utvecklingsländer

Öka det internationella stödet för att kunna genomföra alla målen för hållbar utveckling i utvecklingsländerna, på ett effektivt sätt. Det ska ske bland annat genom samarbete mellan nord och syd, syd och syd och trepartssamarbete, alltså samarbetet mellan stat, arbetstagare och arbetsgivare.

Delmål 17.10 Främja ett system för handel mellan många olika länder och parter

Stödja ett handelssystem mellan många olika länder och parter, inom Världshandelsorganisationens ramar. Det ska ha tydliga regler, gälla alla länder, vara öppet och rättvist, och inte diskriminera.

diskriminering -en -ar behandla någon orättvist eller sämre på grund av t.ex hudfärg, kön eller funktionsnedsättning

främja hjälpa fram, vara bra för

rättvisa -n -or när personer eller länder behandlas lika

Delmål 17.11 Öka export från utvecklingsländer

Öka export från utvecklingsländerna mycket. Fördubbla de minst utvecklade ländernas del av exporten i världen.

export -en -er något som produceras i ett land och säljs i ett annat land

Delmål 17.12 Ta bort hinder för handel för de minst utvecklade länderna

Se till att de minst utvecklade länderna slipper betala t.ex. tull och kvoter, enligt Världshandels-organisationens beslut, så att de kan vara med i handeln i världen. Tull och kvoter är avgifter eller en typ av skatt som ska betalas när man säljer sina produkter i ett annat land. 

hinder -et pl.- något som stoppar eller försvårar en aktivitet

Delmål 17.13 Öka stabiliteten i världens totala ekonomi

Öka stabiliteten i världens totala ekonomi. Den kan bli mer stabil bland annat genom att organisera politiken, och att komma fram till en gemensam politik mellan länderna.

Delmål 17.14 Stärk en gemensam politik för hållbar utveckling

Alla länder ska komma överens om och genomföra en politik för hållbar utveckling.

Delmål 17.15 Respektera att alla länder ska ha sin egen politik för att uppnå de globala målen

Respektera att varje land ska bestämma själva över vilken politik de ska ha för hållbar utveckling och för att stoppa fattigdom, utifrån vad de faktiskt kan göra.

Delmål 17.16 Stärk partnerskapet för hållbar utveckling mellan alla länder

Stärk partnerskapet för hållbar utveckling mellan alla länder, och inför mer partnerskap mellan flera parter. De ska organisera och utbyta kunskaper, teknik och ekonomiska resurser. Alla ska arbeta tillsammans för att nå målen för hållbar utveckling, särskilt i utvecklingsländer.

införa introducera, börja använda

partnerskap -et pl.- organiserat samarbete

Delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

Uppmuntra och stödja effektiva partnerskap, både i det offentliga och mellan det offentliga och privata. De ska bygga på erfarenheter från andra partnerskap och deras ekonomiska lösningar.

offentlig som tillhör staten, som alla kan använda eller vara med i, eller något som visas upp för alla

uppmuntra försöka ge någon lust att göra något, påverka någon att göra en viss aktivitet.

Delmål 17.18 Stödja insamling och spridning av pålitlig information från varje land

Öka stödet för att utvecklingsländerna ska kunna få mer tillgång till aktuell och pålitlig information, siffror och statistik om hur det ligger till i samhället. Informationen ska vara uppdelad efter exempelvis kön, inkomst, etnicitet, och funktionsnedsättning.

etnicitet -en -er tillhöra en folkgrupp, ofta från ett geografiskt område eller ett land. Ett annat ord för etnicitet är etnisk tillhörighet.

funktionsnedsättning -en -ar när en människas fysiska, psykiska eller intellektuella funktion inte fungerar

kön -et pl.- att vara man eller kvinna

pålitlig som man kan lita på, stabil

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

Delmål 17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

Bygg vidare på det som redan gjorts för att utveckla sätt att mäta framsteg mot hållbar utveckling. Det ska komplettera information om BNP (bruttonationalprodukt), och stödja utvecklingsländernas möjligheter att föra statistik.

Ordövning

(Visited 30 times, 1 visits today)