Vi ska förändra vårt sätt att konsumera och producera saker

Vår planet ger oss stora mängder naturresurser men vi använder inte dem på ett effektivt sätt. Vi använder och konsumerar mer resurser än vad som kan produceras eller växa upp igen. Vi slänger till exempel en tredjedel av all mat som produceras. För att naturresurserna ska räcka för alla, måste vi förändra hur vi tillverkar, köper och använder saker. Vi behöver till exempel ta hand om våra saker och använda dem länge i stället för att slänga och köpa nytt.

En mer hållbar konsumtion och produktion kommer inte bara att skydda miljön och minska klimatförändringar. Den kan också ge ekonomiska fördelar, minska hunger och fattigdom, skapa fler arbeten och förbättra vår hälsa.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

fördel -en -ar vinst, nytta, något extra

klimatförändring -en -ar när vädret ändras väldigt mycket, ibland på grund av människans miljöpåverkan

konsumera att köpa, använda och göra slut på något

konsumtion -en pl.0 användning av varor och tjänster

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

producera tillverka varor, ofta i stora mängder, för att sälja dem

produktion -en -er tillverkning av varor eller tjänster, ofta i stora mängder, för att sälja dem

resurs -en -er något man kan använda eller sälja, t.ex. pengar eller mark

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 12.1 Genomför det tioåriga ramverket för hållbara mönster inom konsumtion och produktion

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara modeller inom konsumtion och produktion. Industriländer ska vara först och visa vägen för utvecklingen, men alla länder ska se till att göra det de kan.

genomföra göra något som är planerat, från början till slut

industriland -et -länder land med hög välfärd, d.v.s. låg fattigdom, bra ekonomi, bra utbildning och sjukvård, o.s.v.

mönster -et pl.- struktur, sätt på vilket något händer och som man känner igen

ramverk -et pl. – en samling regler, principer, dokument som styr, som sätter ramarna, gränserna för vad som ska göras

Delmål 12.2 Använd och sköt om naturresurserna på ett hållbart sätt

Se till att sköta om och använda naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.

skötsel -n pl.- behandling, åtgärder för att ta hand om något

Delmål 12.3 Minska matsvinnet i världen med hälften

Minska matsvinnet med hälften i hela världen. Det gäller det som slängs av privatpersoner, butiker, skolor och restauranger och efter skörden.

matsvinn -et pl.- mat som slängs under eller efter produktion men som skulle kunna ätas i stället

skörd -en -ar resultat av odling, t.ex. frukt och grönsaker

Delmål 12.4 Hantera kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt

Se till att kemikalier och alla sorters avfall hanteras på ett miljövänligt sätt. Minska också utsläppen av dem i luften, vattnet och marken.

avfall -et pl.- sopor, något som inte behövs och slängs

hantera ta hand om, lösa problem

kemikalier alltid pl. produkt som är skapad på kemisk väg, inte naturligt

utsläpp -et pl.- ämne som släpps ut, till exempel skadliga gaser från bilar eller fabriker

Delmål 12.5 Minska en stor del av avfallet

Minsta mängden avfall genom att se till att saker inte slängs. I stället ska man återanvända och återvinna avfallet.

återanvända använda om och om igen

återvinna skapa ny produkt eller energi av en gammal produkt eller avfall

Delmål 12.6 Uppmuntra företag att använda hållbara metoder och redovisa sin hållbarhet

Alla, men särskilt stora företag, ska uppmuntras att införa hållbara metoder i verksamheten. De ska också uppmuntras att ha med information om sin hållbarhet när de redovisar om sin verksamhet.

redovisa visa upp, rapportera något, från början till slut, ofta till en chef, lärare, osv.

uppmuntra försöka ge någon lust att göra något, påverka någon att göra en viss aktivitet

verksamhet -en -er en aktivitet, arbete eller ett företag

Delmål 12.7 Stödja hållbara metoder för offentlig upphandling

Offentlig upphandling är när myndigheter och andra statliga verksamheter köper in varor och tjänster. Då köps det ofta stora mängder. Myndigheter och andra statliga verksamheter ska ha hållbara metoder för att köpa in varor och tjänster som inte skadar miljön i stället för att köpa det billigaste. Dessa metoder och regler ska passa med ländernas lagar och politik.

myndighet -en -er en del av staten, som bestämmer över ett särskilt område i samhället, t.ex. migrationsverket eller polisen

offentlig som tillhör staten, som alla kan använda eller vara med i, eller något som visas upp för alla

stat -en -er land, nation

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja

vara -n -or produkt, sak som man kan köpa och sälja

Delmål 12.8 Öka människors kunskap om en hållbar livsstil

Se till att människor överallt har information och medvetenhet om hur man lever hållbart och i harmoni med naturen.

livsstil -en -ar sätt att leva sitt liv, t.ex. hur man bor, klär sig, gör på fritiden, o.s.v.

medvetenhet -en -er det att ha förstått något, veta, vara informerad

Delmål 12.A Stärk utvecklingsländers möjlighet till vetenskap och teknik för en hållbar konsumtion

Stödja utvecklingsländerna genom att stärka vetenskapen och tekniken som behövs för att ha en mer hållbar konsumtion och produktion.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 12.B Utveckla och inför verktyg för att främja hållbar turism

Ta fram verktyg och genomför metoder som tittar på hur en hållbar utveckling påverkar turismen. En hållbar turism ska skapa arbeten, och främja den lokala kulturen och lokala produkter.

främja hjälpa fram, vara bra för

Delmål 12.C Stoppa störningarmarknader som uppmuntrar till att konsumera på ett slösaktigt sätt

Ta bort subventioner, alltså ekonomiskt stöd, av fossila bränslen som uppmuntrar till billig och slösaktig konsumtion. Se till att marknaden inte är snedvriden, alltså orättvis, genom att göra det lättare att köpa eller använda fossila bränslen. En sådan politik ska göras utifrån ländernas förutsättningar, särskilt utvecklingsländer, för att de ska kunna fortsätta sin utveckling utan att skada naturen. Stödja utvecklingsländer för att minska negativa effekter på deras samhällen och skydda de fattiga.

bränsle -t -n ämne som kan ge energi, t.ex. när det bränns upp

fossil som kommer från rester av växter och djur från väldigt länge sedan

förutsättning -en -ar något som behöver finnas för att något annat ska fungera

marknad -en -er där priset på varor och tjänster bestäms utifrån deras mängd (utbud) och hur många köpare som finns (efterfråga)

orättvisa -en -or inte rättvis, inte behandlad likadant som andra i samma situation

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

slösaktig på ett ineffektivt sätt, ett sätt som slösar, använder för mycket av något

störning -en -ar något som stör, som gör att det inte blir som det är tänkt

subvention -en -er ekonomisk hjälp, ofta från staten

Ordövning

(Visited 77 times, 1 visits today)