Ingen människa ska vara fattig och alla människor i hela världen ska ha ett tryggt liv

Fattigdom är att inte ha tillräckligt med pengar till det man behöver för att klara sig. Det finns olika grader av fattigdom. Man brukar prata om extrem fattigdom när man har väldigt lite eller inga pengar alls. När man jämför hur lite pengar vissa människor har i ett visst land där det inte finns så mycket fattigdom, till exempel Sverige, så pratar man om relativ fattigdom. Relativ fattigdom betyder att vissa människor i ett visst land är fattigare än andra, men i jämförelse med hela världen är dessa människor inte fattiga.

Fattigdom betyder inte bara att människor har för lite, eller inga, pengar. Det betyder också att de inte har möjligheten att påverka sitt liv och samhället. De kanske inte kan ta hand om sin hälsa, gå i skolan eller känna sig trygga. I världen dör många personer varje dag eftersom de inte har mat, sjukvård, trygghet och rent vatten.

Ungefär en sjättedel människor i världen, 1,3 miljarder, är fattiga idag och hälften av dem är barn. Men det blir bättre hela tiden. Jämfört med år 1990 har den extrema fattigdomen minskat med hälften.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

extrem väldigt mycket eller lite av något

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

sjukvård -en pl.0 vård av sjuka personer, ordnad av samhället

trygg i säkerhet, fri från oro eller hot

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 1.1 Gör slut på den extrema fattigdomen

Om man lever på mindre än 1,96 svenska kronor per dag räknas det som extrem fattigdom. År 2030 ska ingen människa i världen leva i extrem fattigdom.

Delmål 1.2 Minska fattigdomen med minst 50%

Antalet människor i världen som är fattiga ska minst halveras. Varje land ska själva bestämma vad som räknas till fattigdom.

Delmål 1.3 Inför system för social trygghet

Varje stat ska ha system för hjälp, trygghet och skydd för dem som till exempel är sjuka, arbetslösa eller på något annat sätt behöver ekonomisk hjälp.

arbetslös att vara utan arbete

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

Delmål 1.4 Lika rätt till ägande, tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

Alla män och kvinnor i en stat ska ha samma rätt till samhällets ekonomiska resurser och tjänster. De ska också få möjlighet att äga till exempel mark och hus, kunna ärva sina släktingar, och möjlighet att använda ny teknik. Människor i ett land ska också få tillgång till de naturresurser som finns där.

ägande -t -n att äga något, att ha något som är sitt

ärva att få, att ta över, någonting (t.ex. pengar, mark) ofta från en släkting, när de dör

naturresurs -en -er sådant som finns i naturen och kan användas och säljas

tillgång till att få möjligheten att använda

tjänst -en -er arbete som man kan köpa och sälja

Delmål 1.5 Ordna så att vi klarar olika katastrofer

Människor som är fattiga och utsatta på andra sätt, blir mer drabbade av naturkatastrofer, sjukdomar och ekonomisk kris. Vi behöver bygga upp system som skyddar dem när det händer.

drabba påverkas av, lida, vara med om något dåligt eller obehagligt

kris -en -er mycket stort problem, mycket svår situation eller period

utsatt som är i en osäker eller problematisk situation, som inte är skyddad

Delmål 1.A Organisera resurser för att kunna införa politik som stoppar fattigdom

Alla länder behöver hjälpa till för att utvecklingsländerna ska kunna göra slut på all form av fattigdom. De behöver få både pengar och stöd för att kunna införa och driva en politik som stoppar fattigdom.

införa introducera, börja använda

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 1.B Skapa policies som fokuserar på fattigdom och jämställdhet

Alla länder behöver ett gemensamt policyramverk, det vill säga riktlinjer, som politiker ska följa. Ramverken ska stödja utvecklingen för jämställdhet och att fattiga ska få det bättre. Policyramverk ska finnas både mellan länder, och i länder.

jämställd när det är rättvist, lika rättigheter för kvinnor och män

policy -n -er grundprinciper och program, riklinjer

policyramverk -et pl.- en samling policyes, riktlinjer, som styr, som sätter ramarna, gränserna för vad som ska göras

Ordövning

(Visited 104 times, 1 visits today)