Vi ska skapa fredliga och inkluderande samhällen, rättvisa för alla samt bygga effektiva och inkluderande institutioner

För att få en hållbar utveckling behöver alla samhällen ha fred, och alla människor måste leva utan våld. Samhällets institutioner, som skolor och sjukvård, ska vara rättvisa och till för alla, oavsett kön, religion eller funktionsnedsättning. Det ska inte heller finnas korruption, konflikter eller våld i samhället. Alla människor ska vara lika inför lagen och behandlas rättvist. Alla ska också ha makt att påverka och kunna kräva ansvar av dem som bestämmer.

Krig och konflikter skapar mycket lidande för människor, men det förstör också samhällets strukturer. Då är det svårt att få en hållbar utveckling . Mänskliga rättigheter och ett starkt rättssystem är viktiga delar för att få fredliga och inkluderande samhällen.

  1. Varför är målet viktigt tycker du?
  2. Vad tror du behöver göras för att nå målet i Sverige eller i ditt hemland?
  3. Vem eller vilka tycker du ansvarar för att genomföra målet? 
  4. Tror du att målet kommer att uppnås?

behandla hur man tar hand om, är tillsammans med någon/något. Inom sjukvård: ge medicinskt vård till någon

fredlig som finns utan att behöva använda våld

funktionsnedsättning -en -ar när en människas fysiska, psykiska eller intellektuella funktion inte fungerar

förstöra ta sönder, skada, göra så att något inte fungerar längre.

inkludera anpassa, göra möjligt för att alla att delta

institution -en -er organisation som gör tjänster åt samhället, t.ex. sjukvård

konflikt -en -er bråk, problem

korruption -en -er system av mutor, där makt och beslut kan köpas

kön -et pl.- att vara man eller kvinna

lidande -t pl.- det att lida, ha ont, mentalt eller kroppsligt

mänsklig/a rättighet -en -er principer som många länder har kommit överens om och som bygger på att alla människor är lika värda och har samma rättigheter

rättighet -en -er något man har rätt till att få eller göra, t.ex. något som står i lagen

rättssystem -et pl.- system som tar fram lagar och regler samt kontrollerar att de följs

samhälle -t -n större grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt, till exempel i ett land

sjukvård -en pl.0 vård av sjuka personer, ordnad av samhället

Delmål

Delmålen visar det vi behöver arbeta med för att nå målet, till exempel aktiviteter eller regler. 

Delmål 16.1 Minska våldet i världen

Se till att alla former av våld och död på grund av våld minskar mycket överallt.

Delmål 16.2 Skydda barn mot övergrepp och våld, se till att de inte blir utnyttjade och stoppa människohandel

Stoppa alla övergrepp och våld mot barn. De ska inte heller bli utsatta för tortyr. Stoppa människohandel med barn.

människohandel -n pl.0 när människor tvingas bort från sitt hem eller land för att arbeta. De får ibland lön men är inte trygga eller fria

skydda hindra eller stoppa att något dåligt eller farligt händer

tortyr -en pl.0 göra någon illa, t.ex. för att få information

utnyttja använda något så att man tjänar på det, ibland negativt för andra

utsatt som är i en osäker eller problematisk situation, som inte är skyddad

övergrepp -et pl.- våld eller olaglig handling mot en person för att kränka den

Delmål 16.3 Se till att alla har rättssäkerhet och rättvisa

Alla ska ha rättssäkerhet, alltså rätt till att skyddas av lagar och domstolar, både inom och mellan länder. Alla ska behandlas lika och rättvist.

behandla hur man tar hand om, är tillsammans med någon/något

rättvisa -n -or när personer eller länder behandlas lika

Delmål 16.4 Kämpa mot organiserad brottslighet och olaglig hantering och användning av pengar och vapen

Olaglig hantering och användning av pengar, samt olaglig försäljning av vapen, ska minska mycket. Det ska bli lättare att få tillbaka stulna pengar, och all organiserad brottslighet, som maffia och gängbrottslighet, ska minska.

brottslighet -en -er alla brott, olagliga aktiviteter, som begås eller har begåtts

hantera ta hand om, lösa problem

olaglig som inte följer lagar och regler

Delmål 16.5 Kämpa mot korruption och mutor

Alla former av korruption och mutor ska bli mycket mindre.

muta -en -or ge pengar eller saker till en person med makt för hen ska ta beslut till ens fördel

Delmål 16.6 Bygg effektiva, pålitliga och transparenta institutioner i samhället

Bygg upp institutioner i samhället som är effektiva och transparenta, och som tar ansvar på alla nivåer i samhället.

pålitlig som man kan lita på, stabil

transparent genomskinlig, som inte döljer något

 

Delmål 16.7 Se till att de som fattar beslut lyssnar på och inkluderar alla

De som fattar beslut på alla nivåer i samhället ska lyssna på och representera medborgarna, och låta dem delta i besluten.

fatta beslut ta ett beslut, bestämma något

representation -en -er det att representera en grupp, ett land för att dela deras åsikter

Delmål 16.8 Stärk utvecklingsländernas roll i att styra världen

Ge mer och större möjligheter till utvecklingsländerna att delta i institutionerna som styr i världen.

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

Delmål 16.9 Se till att alla får en juridisk identitet

Alla i världen ska få en juridisk identitet, till exempel genom att registrera alla som föds.

Delmål 16.10 Se till att alla har tillgång till information, och skydda de grundläggande friheterna

Se till att alla får tillgång till den information som de behöver. Skydda de grundläggande friheterna som finns i ländernas lagar, och i avtal mellan länder. De grundläggande friheterna i Sverige är till exempel yttrandefrihet, informationsfrihet och religionsfrihet.

tillgång till att få möjligheten att använda

Delmål 16.A Stärk institutioner i varje land som förebygger våld, terrorism och brottslighet

De intuitioner som jobbar för att förebygga och kämpa mot våld, terrorism och brottslighet ska bli starkare. Det behövs samarbete mellan länder, och utvecklingsländerna behöver extra stöd.

terrorism -en pl.0 organiserade våldsamma aktiviteter för att skapa rädsla i ett samhälle

Delmål 16.B Främja politik och lagstiftning som inte diskriminerar någon

Se till att införa, och jobba för, politik och lagar mot diskriminering och för hållbar utveckling.

diskriminering -en -ar behandla någon orättvist eller sämre på grund av t.ex. hudfärg, kön eller funktionsnedsättning

främja hjälpa fram, vara bra för

införa introducera, börja använda

Ordövning

(Visited 143 times, 1 visits today)