Textilindustrin i England

Omkring 1850-talet

En berättelse om hur ett lands aktivitet förstör naturen på andra sidan havet.

Industrialiseringens början

Industrialiseringen är perioden under 1700- och 1800-talet, då nya maskiner kom och gjorde det möjligt att ersätta människors arbete med fabriker. Fördelen med det var att produktionen blev mer effektiv. England utvecklade snabbt sina textilfabriker med hjälp av ångmaskiner, och särskilt många sådana fabriker fanns i Manchester. Där fanns det nämligen mycket kol som behövdes till bränsle till ångmaskinen. Röken från fabrikerna var däremot ett stort problem eftersom den förstörde luften i staden. Människor blev sjuka av luftföroreningarna och husens stenväggar skadades i de områden där det fanns mycket rök och föroreningar

bränsle -t -n ämne som kan ge energi, t.ex. när det bränns upp

fördel -en -ar vinst, nytta, något extra

förorena att förstöra naturen, djur eller växter

förstöra ta sönder, skada

skada förstöra, göra illa så att det inte fungerar längre som det ska

Bild 1. Teckning av Bradford, Manchester, på 1800-talet.

Människor i staden försökte lösa problemen genom att bygga högre skorstenar på fabrikerna för att röken skulle spädas ut när den släpptes ut längre upp i atmosfären. Luften i Manchester blev renare, och engelsmännen trodde att de hade löst problemet. 

lösning -en -ar svar på ett problem, möjlighet

släppa ut låta något komma ut

Englands textilindustri påverkar miljön i Europa

Men människorna på den tiden visste inte att när man eldar med fossila bränslen blir vattnet i luften surt. Det blir sedan till surt regn, som skadar naturen mycket, vilket kallas för försurning. Det sura regnet kunde transporteras långt innan det började falla ner. Längs Norge och Sveriges västkuster blev det stora problem med träd som dog utan att man förstod varför. I områden med mycket surt regn kunde många träd dö, och djur och växter i sjöar kunde skadas.  Även hundra år efter industrialiseringen av Manchester, var vissa områden i Norge och Sverige lika försurade som om de hade haft egna fabriker där. 

fossil som kommer från rester av växter och djur från väldigt länge sedan

Bild 2. Döda träd p.g.a. försurning.

I Norge förstod de redan på 1860-talet att miljöproblemen berodde på det sura regnet från England och började klaga på det. Men det var först på 1980-talet som man började göra någonting åt det, för det tog lång tid att reda ut hur man skulle lösa att ett lands industri förorenar även andra länder. Eftersom miljöpåverkan inte håller sig inom ländernas gränser började FN (Förenta nationerna) arbeta för att stoppa den typen av miljöproblem. FN höll den första konferens om miljö 1972 i Rio de Janeiro. FN:s globala mål för hållbar utveckling, som gäller idag, är en fortsättning på detta. Det är FN:s mest ambitiösa globala arbete med miljö och hållbar utveckling någonsin.

Bild 3. FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: industrialisering, ångmaskin, textilindustri, effektivare produktion, globalt miljöarbete, luftförorening, försurning.
  2. Textilindustrin i England påverkade naturen på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 219 times, 1 visits today)