Kinas dilemma

Nutid

En berättelse om hur förnybar energi inte alltid är hållbar.

Kina har blivit Europas fabrik

I Kina är ett land med mycket industri och många fabriker, där inte alla är så väl utvecklade. Industriländer som Sverige köper många av sina varor, från sjukhusmaterial till kläder och leksaker, därifrån. Kina kan sälja sina varor billigare bland annat för att de anställda på fabrikerna har sämre arbetsvillkor än i Europa. Hälften av de kinesiska fabrikerna är små och ligger på landsbygden. De har en stor miljöpåverkan, eftersom de både är ineffektiva och väldigt förorenande, då de använder kol som bränsle.

Miljöpåverkan från fabrikerna drabbar både miljön och människor i Kina. Det kostar mycket pengar varje år att göra något åt luftföroreningar, miljöförstöringen och hälsoproblemen som fabrikerna orsakar. För att Kina ska kunna utveckla sin industri behöver de byta ut kolet mot billig och förnybar elektricitet, som inte förorenar luften. Därför började Kina bygga jättestora vattenkraftverk i flera delar av landet.

arbetsvillkor -et pl.- villkor, regler, kring ens anställning, t.ex. lön, arbetsmiljö, avtal

bränsle -t -n ämne som kan ge energi, t.ex. när det bränns upp

drabba påverkas av, lida, vara med om något dåligt eller obehagligt

förnybar som kan skapas igen och användas om och om igen, som till exempel solenergi

förorena att förstöra naturen, djur eller växter

industriland -et -länder land med hög välfärd, d.v.s. låg fattigdom, bra ekonomi, bra utbildning och sjukvård, o.s.v.

landsbygd -en -er utanför städer, på landet

orsak -en -er anledning, varför något händer

utvecklingsland -et -länder land med låg välfärd, d.v.s. mycket fattigdom, dålig ekonomi, brist på utbildning och sjukvård, o.s.v.

vara -n -or produkt, sak som man kan köpa och sälja

Bild 1. Luftföroreningar i Guangzhou, Kina.

De tre ravinernas damm

Ett av dessa vattenkraftverk kallas för De tre ravinernas damm. Det ligger vid Yangtze-floden nära staden Chonqing, där floden rinner genom tre raviner. Dammen började byggas 1993 och blev klar 2012. Då var den världens största vattenkraftdamm. Den skulle täcka 10% av landets energikonsumtion, men också kontrollera översvämningarna som varje år drabbade flera miljoner människor som bodde längs floden.

översvämning -en -ar när vattnet, i t.ex. en sjö eller vattendrag, ökar så att det rinner över, ofta efter mycket regn

Bild 2. Tre raviners damm är en populär plats för turismen.

För att kunna bygga dammen tvingades ungefär 1,3 miljoner människor från 13 städer att flytta. Ett stort område hamnade nämligen under vatten, bland annat Kinas bördigaste jordbruksmark där mycket mat odlades. När träd och annat bröts ned under vattnet ledde det till stora koldioxidutsläpp, vilket man nog inte räknat med.

bördig jord där växter trivs och det är lätt att odla

koldioxidutsläpp -et -pl.- koldioxid som släpps ut, t.ex. när man använder fossila bränslen

odla att få växter att växa och utvecklas

Dammens miljöpåverkan idag

Dammen byggdes för att lösa miljöproblemen som orsakades av användningen av fossila bränslen i fabrikerna. Men i stället har den skapat nya allvarliga miljöproblem. Innan dammen byggdes var marken där mycket bördig, tack vare översvämningarna som gav både vatten och näring till jorden. Men nu behöver bönderna vattna och gödsla odlingarna i stället. Det leder till övergödning, alltså att näring rinner ut i vattnet. 

Jorderosion, när jorden försvinner med vind och vatten, är också ett stort problem. Vattenkraftverken skapar starka strömmar i vattnet vilket leder till jordskred, alltså att marken rasar ner och försvinner längs stränderna.

fossil som kommer från rester av växter och djur från väldigt länge sedan

gödsel -n pl.- ämne som får växter att växa snabbare. Naturlig gödsel är till exempel ko- eller hönsbajs.

näring -en -ar den delen av maten som behövs för att växa och leva

 

Bild 3. Jordskred längs Yangtze-floden.

Tanken var att dammen skulle kunna kontrollera översvämningar. Men sommaren 2020 var vattnet i Yangtze-floden rekordhögt, och över femtio miljoner människor drabbades av flera översvämningar.

Flera arter har utrotats på grund av dammen, till exempel floddelfinen som endast levde i Yangtze-floden. Dammen har också blivit förorenad av allt avfall som har slängts i floden. 

Under tiden som dammen byggdes ökade befolkningen ovanligt mycket i Kina. Därför ökade behovet av elektricitet snabbare än förväntat. På grund av det täcker dammen bara 3% av Kinas elkonsumtion, i stället för 10% som planerat. Nu är dammen dessutom i behov av reparation, och risken för att den går sönder och orsakar en miljökatastrof ökar hela tiden.

avfall -et pl.- sopor, något som inte behövs och slängs

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: konsumtion, produktion, industri, förorening, förnybar energi, vattenkraftverk, damm, jorderosion, övergödning, utrotning av arter.
  2. De tre ravinernas damm har påverkat naturen på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 39 times, 1 visits today)