Jordbrukets början

från 11 000 f.v.t. till 1400-talet

En berättelse om hur människan skapade en öken.

Jordbrukets födelse i Mesopotamien

Mesopotamien, som är området mellan floderna Eufrat och Tigris i dagens mellanöstern, var fullt av växter och träd för 5 000 år sedan. I stället för att vandra vidare som de gjort tidigare, stannade människorna kvar när de kom till Mesopotamien, eftersom jorden var så bördig jämfört med resten av landet som bestod av torr öken. Där kunde de utnyttja naturen omkring sig för att få mat året runt, och hugga ned träden längs floderna för att bygga bostäder. Då fick de också mer mark att använda till odling av mat. På det sättet föddes jordbruket. Det innebär att man förändrar naturen med hjälp av verktyg, för att kunna odla mat på ett kontrollerat sätt.

Den bördiga jorden mellan floderna var lätt att odla. Klimatet var varmt och odlingarna klarade att det inte regnade så ofta, eftersom det var gott om vatten i floderna. Men ett stort problem var att det blev översvämningar i perioder, vilket förstörde odlingarna. Då kom bönderna på att de kunde skapa kanaler som ledde vattnet från floderna inåt landet. På så sätt kunde de kontrollera att odlingarna fick lagom mycket vatten. De hade skapat ett bevattningssystem.

bördig jord där växter trivs och det är lätt att odla

förstöra ta sönder, skada, göra så att något inte fungerar längre

hugga ned att slå med någonting vasst för att ta ned något, oftast när det gäller träd och skog

jordbruk -et pl.- odla växter eller djur, till exempel för att få mat

klimat -et -pl- hur vädret förändras under lång tid, t.ex. temperatur och hur mycket det regnar

odla att få växter att växa och utvecklas

utnyttja använda något så att man tjänar på det, ibland negativt för andra

översvämning -en -ar när vattnet, i t.ex. en sjö eller vattendrag, ökar så att det rinner över, ofta efter mycket regn

Jordbrukets miljöpåverkan i Mesopotamien

Bönderna påverkade miljön på flera olika sätt. När de tog bort träden längs floden, blev jorden lös där och följde med regnet och vinden. Det kallas för jorderosion, och är ett vanligt problem när man hugger ner skog. I Mesopotamien fylldes kanalerna ofta av den lösa jorden, vilket orsakade nya översvämningar. Det varma klimatet torkade ut jorden snabbt. Men salter och mineraler som fanns i flodens vatten stannade kvar i jorden. Det gjorde att marken fick för mycket salt i sig och blev mindre bördig. Det kallas försaltning.

Skörden blev sämre och sämre på grund av människornas metoder, men bönderna förstod antagligen inte orsaken till problemet. Till slut lämnade de sina odlingar och skapade nya inåt landet. Där högg de ner fler träd, och skapade nya bevattningskanaler. Samma sak hände där, och problemen bara fortsatte på samma sätt. Till slut hade all den bördiga marken ersatts av en saltöken. Den finns fortfarande kvar i mellanöstern eftersom naturen inte har kunnat återställas från försaltningen.

orsak -en -er anledning, varför något händer

påverka ha en effekt på något, förändra något. Påverkan kan vara både positiv eller negativ

skörd -en -ar resultat av odling, t.ex. frukt och grönsaker

återställa ställa tillbaka till hur det var från början

Bild 1. Saltöken i irak.

Jordbrukets miljöpåverkan i Egypten

Under samma period utvecklade människan jordbruket även i Nildalen i Egypten. Nildalen var också bördig och gav mycket mat. Där fanns liknande problem som i Mesopotamien, med ett varmt klimat och en flod som ofta orsakade översvämningar.

Men i stället för att försöka kontrollera naturen med hjälp av kanaler, anpassade bönderna sina odlingar till Nilens regelbundna översvämningar. De användes för att ge odlingarna vatten och näring. Vissa år var översvämningarna större, och andra var de mindre vilket kunde påverka skörden. När skörden blev mindre fick människorna inte tillräckligt med mat och det kunde drabba befolkningen hårt. Trots det var deras metoder att bruka jorden tillräckligt bra för att människorna skulle kunna bo där.

anpassa något ändras för att passa in, eller fungera bättre

drabba påverkas av, lida, vara med om något dåligt eller obehagligt

näring -en -ar den delen av maten som behövs för att växa och leva

Bild 2. Odling vid Nilen, Egypten.

På 1800-talet blev exporten av bomull till Europa mycket viktig för Egyptens ekonomi. För att kunna odla tillräckligt med bomull ville bönderna få kontroll över Nilens översvämningar. De började därför gräva bevattningskanaler. Dessa kanaler förstörde den bördiga marken precis som i Mesopotamien. Till slut fick även Nildalen problem med försaltning och skapade en saltöken.

export -en -er något som produceras i ett land och säljs i ett annat land

Övning

  1. Återberätta texten med hjälp av följande ord: bördig, översvämning, jordbruk, bevattningssystem, försaltning, jorderosion, öken.
  2. Bönderna i Mesopotamien och Nildalen påverkade naturen på olika sätt. De grönmarkerade orden är olika typer av miljöpåverkan, förklara vad de orden betyder. Ta hjälp av begreppslistan ”Olika typer av miljöpåverkan” om det behövs.
(Visited 417 times, 1 visits today)